Paano Mag-File ng Annulment of Marriage sa Pilipinas?

Reading Time - 29 minutes
Paano Mag-File ng Annulment of Marriage sa Pilipinas

Nag-iisip na ba kayong maghiwalay ng iyong asawa? Ang artikulong ito ay nagbibigay ng basic na gabay sa paghihiwalay sa iyong asawa gamit ang Declaration of Nullity o Annulment of Marriage.

Ayon sa datos mula sa Office of the Solicitor General, mayroong tumataas na bilang ng mga taong nais tapusin ang kanilang kasal. Mula 2008 hanggang 2017, may 87,236 na kaso na na-file na ang psychological incapacity bilang pinaka-karaniwang dahilan sa nullity cases.

Sa artikulong ito, ipapakita ko sa iyo ang iba’t ibang paraan para tapusin ang iyong kasal, ano ang mga grounds para sa Declaration of Nullity at Annulment of Marriage, at ano ang dapat asahan sa buong proseso kabilang na ang mga gastos at timeline na kasangkot.

Pag-uusapan din natin ang recent legislation na kasalukuyang pending sa House of Representatives at Senate pati na rin ang pagsagot sa mga madalas itanong.

DISCLAIMER: Ang artikulong ito ay isinulat para sa pangkalahatang kaalaman lamang at hindi ito legal advice o pamalit sa legal na payo. Dapat kang kumonsulta sa iyong abogado para makakuha ng payo ukol sa anumang partikular na isyu o problema. Ang paggamit ng impormasyon na nakapaloob dito ay hindi lumilikha ng relasyon ng abogado at kliyente sa pagitan ng may-akda at ng gumagamit/mambabasa.

Table of Contents

Paano Tapusin ang Kasal o Makipaghiwalay sa Iyong Asawa?

“Gusto ko mag-file ng annulment. Gusto kong ma-annul ang kasal ko,” sabi ng kaibigan mong matagal nang nagrereklamo tungkol sa pagtataksil ng kanyang asawa.

Sa Pilipinas, tinatawag natin ito sa pangkalahatang termino na annulment. Sa legal na aspeto, may iba’t ibang paraan para putulin ang iyong kasal o maghiwalay sa iyong asawa at ang pagkakaiba ay nakabatay sa grounds.

1. Declaration of Nullity of Marriage

Ang Declaration of Nullity of Marriage ay maaring i-file kung ang iyong kaso ay naaayon sa Art. 35, 36, 37, 38, at 53 ng Family Code of the Philippines. Ang diwa nito ay ang kasal ay walang bisa mula sa simula. Para bang hindi ito umiral.

Kasama sa kategoryang ito ang pinaka-karaniwang ground na ginagamit sa pag-file ng petition – ang psychological incapacity sa ilalim ng Art. 36.

2. Annulment of Marriage

Kung ang iyong kaso ay sakop ng Art 45 ng Family Code, ang Annulment of Marriage ang iyong lunas. Ibig sabihin, balido ang iyong kasal mula sa simula ngunit dahil sa pagkakaroon ng ilang pangyayari, ito ay nagiging voidable.

3. Declaration of Presumptive Death

Kung ang iyong asawa ay wala na sa loob ng apat na magkakasunod na taon (dalawa lamang kung ang pagkawala ay may kaugnayan sa panganib ng kamatayan) at mayroon kang matibay na paniniwala na patay na ang iyong asawa, maaari kang magtayo ng summary proceeding para sa declaration of presumptive death.

Kailangan mong dumaan sa mga proceedings bago ka makapagpakasal muli. Ito ay walang prehuwisyo sa epekto ng muling pagpakita ng absent na asawa.

4. Recognition of Foreign Judgment (Divorce)

Na-aapply ito kung ikaw ay kasal sa isang dayuhan.

Ang Art 26 ng Family Code ay nagtatakda na kapag ang iyong kasal sa isang dayuhan ay validly na naisagawa sa ibang bansa at ang diborsyo ay validly nakuha ng dayuhang asawa na nagbibigay kapasidad sa huli na magpakasal ulit, magkakaroon ka rin ng kakayahan na magpakasal muli.

Gayunpaman, para magkaroon ka ng kakayahang magpakasal muli, kailangan mong ipa-recognize ang diborsyo sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-file ng Petition for Recognition of Foreign Judgment sa Regional Trial Court.

Sa kamakailang landmark ruling ng Republic of the Philippines vs. Marelyn Tanedo Manalo, ipinahayag ng Supreme Court na ang isang foreign divorce na nakuha ng isang Pilipino ay itinuturing ding balido sa Pilipinas, kahit na ang Pilipinong asawa ang nag-file ng diborsyo sa ibang bansa. Katulad ng kapag ang iyong dayuhang asawa ang nakakuha ng diborsyo, kailangan mo rin mag-file ng Petition for Recognition of Foreign Judgement bago makilala ang decree ng diborsyo at bago ka makapagpakasal ulit.

5. Legal Separation

Ang paulit-ulit na pisikal na karahasan, pagka-adik sa droga, lesbianismo o homosexuality ng iyong asawa, sekswal na pagtataksil o perversion, at iba pa, ay ilan sa mga karaniwang grounds para sa pag-file ng Petition for Legal Separation sa ilalim ng Art. 53 ng Family Code.

Subalit, tandaan na kumpara sa mga nauna, ang legal separation ay hindi puputol sa mga tali ng iyong kasal. Ito ay magpapahintulot lamang sa inyo na maghiwalay ng tirahan, kung kaya’t hindi maaring magpakasal muli ang alinman sa inyo.

Sa natitirang bahagi ng artikulo, tututukan natin ang Declaration of Nullity of Marriage at Annulment of Marriage dahil ito ang mga karaniwang remedyo na inihahain sa Korte.

Ano ang mga Grounds para sa Declaration of Nullity of Marriage (Void Marriages)?

1. Bigamous Marriage

Kung ikaw ay ikinasal sa iyong asawa na hindi mo alam na siya ay kasal na pala noon – ito ay isang bigamous marriage at isa sa mga grounds para sa Declaration of Nullity.

Tandaan na ang bigamy ay ground para sa parehong legal separation at declaration of nullity of marriage. Ang pagkakaiba ay nasa tao na may cause of action (ang taong nagfa-file).

Sa legal separation, ang partido na may cause of action ay ang una sa kasal (halimbawa, ang asawa ay maaaring mag-file ng legal separation laban sa kanyang asawa na nagpakasal ulit). Sa nullity of marriage, ang partido na may cause of action ay ang pangalawang kasal (halimbawa, ang asawa sa ikalawang kasal ay maaaring mag-file ng kaso dahil ang ikalawang kasal ay bigamous at hindi balido. Ang unang kasal ay nananatiling balido.)

2. Essential Requisites of Marriage are Lacking

Ang iyong kasal ay walang bisa mula sa simula kung ikaw ay ikinasal at ikaw ay wala pa sa 18 taong gulang; ang solemnizing officer ay walang autoridad na magkasal (maliban na lang kung ikaw o kayong dalawa ay naniniwala na siya ay may autoridad); walang marriage license na nakuha; may pagkakamali sa pagkakakilanlan ng isa’t isa.

3. Incestuous Marriages

Kasal sa pagitan ng mag-ascendants at descendants o sa pagitan ng magkakapatid.

4. Those Against Public Policy

Mga kasal sa pagitan ng collateral blood relatives hanggang sa ika-apat na degree ng consanguinity, step-parents at step-children, parents-in-law at children-in-law, adopted na anak, at iba pa.

5. Psychological Incapacity

Tulad ng nabanggit, ang psychological incapacity ang pinaka-karaniwang ground na ginagamit sa pag-file ng petition. Maraming kaso ang gumagamit ng ground na ito. Malamang, ang iyong kaso ay mahuhulog sa kategoryang ito.

Ang Art 36 ng Family Code ay nagsasaad na

“Ang kasal na pinasok ng sinumang partido na sa oras ng pagdiriwang ng kasal ay psychologically incapacitated na tumupad sa mga mahahalagang marital obligations ng kasal, ay walang bisa rin kahit na ang naturang incapacity ay nagpakita lamang pagkatapos ng solemnization.”

Ang batas ay hindi nagbigay ng kahulugan sa terminong “psychological incapacity”. Gayunpaman, sa mahabang linya ng mga kaso, ang Supreme Court ay naglatag ng ilang guidelines upang tulungan ang korte sa pagtukoy ng pagkakaroon o kawalan ng psychological incapacity.

Halimbawa, sa kaso ng Republic of the Philippines vs. Court of Appeals at Molina, ipinasya ng Supreme Court na ang “psychological incapacity” ay dapat tumukoy sa hindi bababa sa isang mental (hindi pisikal) na incapacity na nagdudulot sa isang partido na tunay na hindi kayang unawain at tuparin ang mga batayang marital covenants.

Ang layunin ng batas ay limitahan ang kahulugan ng psychological incapacity sa mga pinakaseryosong kaso ng personality disorders na malinaw na nagpapakita ng lubos na kawalang-sensitibo o kawalan ng kakayahan na bigyan ng kahulugan at kabuluhan ang kasal.

Kaya, ang simpleng pagpakita ng hindi pagkakasundo, magkasalungat na personalidad, pagiging irresponsible at immature na asawa, sekswal na kalayaan, pag-iwan sa sarili, at iba pa, ay hindi bumubuo ng psychological incapacity, maliban na lang kung ipinakita na ang kondisyon ay dahil sa ilang psychological na sakit. Sa madaling salita, ang mga mag-asawa sa isang naghihingalong o hindi kasiya-siyang kasal ay hindi basta-basta makakagamit ng psychological incapacity bilang ground para matunaw ang nasabing kasal; ang paggawa nito ay malamang magreresulta sa pagtanggi ng petition.

Binigyang-diin ng Supreme Court na ang pagtukoy sa psychological incapacity ay nananatiling base sa kaso-sa-kaso at lubos na nakadepende sa mga katotohanan ng iyong kaso.

Para matukoy ang pagkakaroon ng psychological incapacity, mahalagang sumailalim ka sa isang psychologist para sa evaluasyon. Sa pamamagitan ng pagsusuri at iyong salaysay ng mga katotohanan, maaaring makahanap ang psychologist ng grounds.

UPDATE: Bagong interpretasyon ng psychological incapacity

Noong Mayo 12, 2021, ang Supreme Court, sa kaso ng Tan-Andal v. Andal, ay nagbago ng interpretasyon ng mga requirements ng psychological incapacity.

Also Read: Paano Kumuha ng Sworn Statement?

Sa mga nakaraang kaso at tulad ng tinalakay sa itaas, sinabi ng Supreme Court na ang psychological incapacity ay isang mental na incapacity. Ang asawa ay dapat nagdurusa mula sa isang seryosong kaso ng personality disorder o psychological na sakit. Dahil ito ay mga kondisyong medikal, ang isang psychologist/psychiatrist ang dapat magbigay-alam sa korte na ang asawa ay may psychological incapacity. Ipapresenta ng iyong abogado ang testimonya ng psychologist/psychiatrist; kaya, bahagi ng mga gastusin sa nullity of marriage ay ang professional fees ng huli.

Sa pinakabagong kaso, sinabi ngayon ng Supreme Court na ang psychological incapacity ay hindi isang medikal na konsepto kundi isang legal na konsepto. Dahil ito ay hindi isang medikal na konsepto, ang testimonya ng isang psychologist/psychiatrist ay hindi na mandatory at maaari nang hindi isama.

Isa pang mahalagang punto sa desisyon ay ang psychological incapacity ay hindi kailangang maging isang permanente o hindi magagamot na kondisyon. Ang incapacity ng partner ay maaaring may kinalaman sa isang partikular na partner lamang na maaaring umiral noong panahon ng kasal ngunit maaaring naipakita sa pamamagitan ng ugali pagkatapos ng seremonya.

Ano ang mga Grounds para sa Annulment of Marriage (Voidable Marriages)?

Ang mga sumusunod na kaso, na umiiral sa panahon ng kasal, ay maaaring ipawalang-bisa:

1. Lack of Parental Consent (ikaw o ang iyong asawa ay higit sa 18 taong gulang ngunit wala pang 21 taong gulang at hindi pumayag ang iyong mga magulang o tagapag-alaga sa kasal).

2. Insanity (ikaw o ang iyong asawa ay may kawalan ng katinuan).

3. Fraud (Ang iyong pagsang-ayon o ang pagsang-ayon ng iyong asawa ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya. Ang pandaraya na tinutukoy dito ay limitado sa mga sumusunod:

 • Pagtatago ng isang conviction sa isang krimen na may kaugnayan sa moral turpitude na tumutukoy sa anumang ginawa na labag sa katarungan, katapatan, kahinhinan, o mabuting moral.
 • Pagtatago ng pagbubuntis ng asawa (sa panahon ng kasal) sa ibang lalaki.
 • Pagtatago ng sexually transmitted disease na umiiral sa panahon ng kasal.
 • Pagtatago ng adiksyon sa droga, habitwal na paglalasing o homosexualidad o lesbianismo na umiiral sa panahon ng kasal. Para maging malinaw: Ang pagtatago o hindi pag-amin ng homosexualidad ang ground para ipawalang-bisa ang kasal, hindi ang homosexualidad sa sarili nito.

Ang listahan sa itaas ay eksklusibo. Kaya kung malalaman mo sa bandang huli na ang iyong asawa ay hindi na birhen, hindi malusog, walang ranggo, o hindi talaga mayaman tulad ng pagpapanggap ng iyong asawa – ang mga pagtatagong ito ay hindi bumubuo ng pandaraya at hindi magiging ground para sa annulment.

Gayundin, pakitandaan na ang mga grounds sa ilalim ng Art. 45 ay may mga kondisyon bago umusad ang iyong kaso. Halimbawa, kung ikaw ay patuloy na malayang nakisama sa iyong asawa pagkatapos mong mag-21 taong gulang, walang kaso ng annulment ang uusad. Basahin ang eksaktong teksto ng batas dito upang malaman kung ang iyong sitwasyon ay nahuhulog sa mga kondisyon.

4. Force, Intimidation, and Undue Influence (Ang iyong pagsang-ayon o ang pagsang-ayon ng iyong asawa ay nakuha sa pamamagitan ng puwersa, pananakot, at hindi nararapat na impluwensya).

5. Physical Incapacity (ikaw o ang iyong asawa ay pisikal na hindi kayang isakatuparan ang kasal (hal. impotency) at ang ganitong kawalan ng kakayahan ay patuloy at lumilitaw na hindi magagamot).

6. Serious and Incurable Sexually Transmitted Diseases (ikaw o ang iyong asawa ay may malubha at hindi magagamot na Sexually Transmitted Diseases).

Dapat tandaan na may tiyak at limitadong timeframe kung kailan ka maaaring maghain ng petition batay sa bawat isa sa mga nabanggit na grounds para sa annulment. Narito ang buod:

 • Kung may kakulangan sa pagsang-ayon, ang kaso ay dapat ihain bago ang partido ay mag-21 taong gulang.
 • Kung may insanity, bago ang kamatayan ng alinmang partido o bago maging maayos ang pag-iisip ng insane na asawa.
 • Kung may pandaraya, puwersa, pananakot, o hindi nararapat na impluwensya, at kawalan ng kakayahang maisakatuparan ang kasal, mayroon kang limang taon para mag-file mula sa pagkakataong iyon.
 • Kung may presensya ng STD (sexually transmissible disease), mayroon kang 5 taon para mag-file mula sa panahon ng kaalaman/pagtuklas ng nasabing sakit.

Paano Maghain ng Declaration of Nullity o Annulment of Marriage sa Pilipinas?

1. Kumuha ng Serbisyo ng Abogado

Ang unang dapat mong gawin ay maghanap ng abogado na tutulong sayo sa paghahain ng petisyon. Maraming abogado na may specialization sa annulment cases. Pwede kang magtanong sa iyong mga kaibigan o katrabaho kung may marerekomenda sila.

Kung wala kang kakilala, pwede kang pumunta sa Legal Office ng iyong lungsod o munisipalidad dahil madalas, mayroong abogado doon na pwedeng humawak ng iyong kaso.

2. Para sa Abogado: Ihanda ang Petisyon at I-file ang Kaso sa Korte

Pagkapirma mo sa Retainer Agreement, i-interviewhin ka ng iyong abogado para alamin ang detalye ng iyong kaso. Kung sa tingin niya ay Declaration of Nullity of Marriage based on Psychological Incapacity ang kailangang ihain, ipaparefer ka niya sa isang psychologist para sa evaluation.

Kailangan ng iyong abogado ng kopya ng iyong Marriage Certificate, Birth Certificate ng mga anak mo (kung meron), mga pangalan ng iyong mga witnesses, at iba pang documentary evidence na magpapatibay sa iyong kaso.

Para sa Declaration of Nullity based on psychological incapacity, kailangan din ang ulat ng psychologist bago makagawa ang iyong abogado ng draft ng petisyon.

3. Para sa Clerk of Court: I-raffle ang Kaso at I-issue ang Summons

Kapag nai-file na ang iyong petisyon, ira-raffle ito ng Office of the Executive Clerk of Court para sa pagtatalaga ng kaso sa Family Court ng Regional Trial Court.

Ang Clerk of Court ng Regional Trial Court kung saan naitalaga ang kaso ay mag-i-issue ng summons na mag-uutos sa iyong asawa na sagutin ang petisyon.

Kung hindi mo alam ang kinaroroonan ng iyong asawa, ang service of summons ay maaring isagawa sa pamamagitan ng publication isang beses sa isang linggo for two consecutive weeks sa isang pahayagan na may general circulation sa Pilipinas. Ito rin ay ipapadala sa huling alam na address ng iyong asawa sa pamamagitan ng registered mail o ibang sapat na paraan.

Bago ang pre-trial proceedings o sa anumang yugto ng kaso, maaring hingin ng Korte na ang isang social worker ay magsagawa ng case study.

4. Dumalo sa Pre-trial Proceedings

Mandatory ang pre-trial at ang hindi pagdalo dito ay magreresulta sa pagkakatanggal ng iyong kaso.

Kung hindi mo kayang dumalo sa Pre-trial dahil sa valid na dahilan (halimbawa, ikaw ay nasa ibang bansa), ang iyong abogado o anumang authorized representative ang dapat dumalo at ipresenta ang iyong valid excuse sa harap ng korte.

Kung hindi sasagot ang iyong asawa sa petisyon, mag-uutos ang korte sa public prosecutor na magsiyasat kung may collusion (kasunduan sa pagitan mo at ng iyong asawa sa paghahain ng petisyon at kasunduan na hindi tututol ang iyong asawa) na naganap. Ang Fiscal, matapos ang imbestigasyon, ay magsumite ng ulat sa korte na naglalaman ng findings.

Tandaan na madidismiss ang iyong petisyon kung kayo ng iyong asawa ay nag-collude.

Bawal ang collusion. Mga pahayag na tulad ng “me and my husband have already agreed to file the annulment” at “my husband has agreed not to oppose the petition” ay tiyak na magiging dahilan ng pagkakatanggal ng iyong petisyon dahil sa collusion.

Sa yugtong ito, maaring irefer din ng korte ang iyong kaso sa isang mediator para tulungan kayong mag-asawa na makarating sa isang kasunduan at compromise sa mga bagay na hindi ipinagbabawal ng batas.

5. Sumalang sa Actual Trial

Sa yugtong ito, kailangan mong ipresenta ang lahat ng iyong ebidensya at mga witness para patunayan ang iyong kaso kasama na ang personal mong pag-upo sa witness stand para magtestify. Kung nasa ibang bansa ka, kailangan mong umuwi sa Pilipinas. Posible na kailangan mong dumalo ng higit sa isang beses depende sa takbo ng iyong kaso at iskedyul ng paglilitis ng korte.

Sa kaso ng Declaration of Nullity of Marriage dahil sa psychological incapacity, ang psychologist na nag-evaluate sa iyong kaso ay magte-testify din bilang expert witness para ipresenta ang kanyang findings. Makakatulong kung may karagdagang witnesses ka na personal na nakakakilala sa inyong marital relationship para macorroborate ang iyong statement.

Tandaan din na ang public prosecutor ay present din at gagampanan ang papel bilang adverse counsel. Ang huli ay inatasan ng korte para siguraduhing walang collusion na mangyayari sa pagitan mo at ng iyong asawa at walang suppression at fabrication ng ebidensya na magaganap sa proceedings.

6. Maghintay sa Judgment

Pagkatapos ng trial at lahat ng pleadings ay naisumite na sa korte, ang iyong kaso ngayon ay isusumite para sa desisyon.

Pinakabagong Balita at Updates Tungkol sa Annulment Laws at Proseso sa Pilipinas

Alam nating lahat, ang annulment o nullity proceedings sa Pilipinas ay matagal at magastos.

Ang pagpasa ng divorce law ay palaging may oposisyon. Ang Pilipinas, bilang isang predominantly Catholic country, ay hindi pa rin nagkakaroon ng batas na nagpapahintulot ng divorce.

Ang mga bagong panukalang batas na layong gawing mas madali ang proseso ng pagwawakas ng kasal ay nakabinbin pa rin. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod:

Also Read: Karapatan sa Lupa na Walang Titulo: Ano ang Dapat Mong Malaman

1. House Bill 6779 at Senate Bill 1745 (Recognizing the Civil Effects of Church Annulment Decrees)

Ang panukalang batas na ito ay naglalayong kilalanin ang annulment na ginawa ng simbahan o religious sect na may parehong epekto tulad ng annulment na idineklara ng isang competent court.

Ang HB No. 6779 ay naaprubahan na sa third and final reading sa House of Representatives habang ang SB 1745 ay nakabinbin pa rin sa Committee.

2. House Bill 502 (Prescribing Five Years of Separation as Ground for Annulment)

Ang panukalang batas na ito ay naglalayong magdagdag ng 5-year separation bilang karagdagang ground para sa annulment. Ito ay para kilalanin ang isang faktwal at umiiral na marital condition ng maraming Pilipino. Ang bill ay kasalukuyang nakabinbin sa Committee on Revision of Laws.

3. House Bill 7303 at Senate Bill 288 (Instituting Absolute Divorce and Dissolution of Marriage in the Philippines)

Ang mga bills na ito ay naglalayong ipakilala ang absolute divorce at dissolution of marriage sa Pilipinas na nagbibigay ng mas maraming grounds para sa termination ng kasal. Layunin din nitong gawing mas hindi komplikado, mas mura, at hindi adversarial ang access sa legal na proseso.

Ang HB 7303 ay naaprubahan na ng House sa third and final reading habang ang SB 288 ay nakabinbin pa rin sa Committee.

4. House Bill 9774 (Transferring Marriage Annulment Cases from the OSG to the PAO and DSWD)

Ang bill na ito, na kilala rin bilang Family Law Reform Act of 2021, ay naglalayong mapabilis ang dissolution ng kasal sa pamamagitan ng paglilipat ng lahat ng annulment cases na hinahawakan ng Office of the Solicitor General (OSG) patungo sa Public Attorney’s Office (PAO), Department of Social Welfare and Development (DSWD), at sa Integrated Bar of the Philippines (IBP).

Sa ilalim ng bill na ito, magkakaroon ng timeline na hanggang 360 working days para sa pagdinig at resolusyon ng annulment at 15 days para sa mga religious authorities, Office of the Civil Registrar, at Philippine Statistics Authority (PSA) na irecord ang annulment sa official government records. Magbibigay-daan din ito para sa IBP na magtalaga ng mga miyembrong handang magtrabaho sa mga annulment cases ng libre, na tutugon sa kakulangan ng manpower ng PAO.

Ipinahayag ng mga religious leaders ang kanilang suporta sa bill na ito na magiging kapaki-pakinabang para sa maraming Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng “mercy for victims of marriages that are invalid from the start, access to annulment and marriage dissolution for poor couples, at avoidance of unnecessary procedural duplication”.

Mga Tips at Babala

 • Pagkatapos ma-annul ang kasal, pwedeng gamitin muli ng babae ang kanyang maiden name/surname.
 • Ang mga anak mula sa isang annulled marriage ay itinuturing pa ring legitimate sa ilalim ng batas kahit na ang kanilang mga magulang ay naghiwalay na.
 • Kung ikaw ay naunang ikinasal ngunit hindi kumuha ng decree of annulment sa Pilipinas, hindi mo maaring takasan o i-circumvent ang batas sa pamamagitan ng pagpapakasal sa ibang bansa. Ang Art. 15 ng Civil Code of the Philippines ay nagtatakda na ang mga batas ukol sa family rights at duties, o sa status, kondisyon, at legal capacity ng mga tao ay umiiral sa mga Filipino citizens anuman ang kanilang lokasyon sa ibang bansa. Kaya kung ikaw ay kasal pa rin sa Pilipinas, hindi magbabago ang iyong status at hindi kailanman makikilala dito ang iyong “ikalawang” kasal kahit pa ang seremonya ng kasal ay isinagawa sa Timbuktu o kahit pa sa North Pole!

Mga Madalas Itanong

1. Magkano ang gastos sa pag-file ng annulment case sa Pilipinas?

Nag-iiba-iba ang gastos depende sa abogado. Ang fee ay base sa iyong lokasyon, sa nature at complexities ng iyong kaso, pati na rin sa iyong kakayahang magbayad. Natural na mas mataas ito sa Metro Manila kumpara sa mga probinsya.

Ang malalaking law firms ay maaaring maningil ng package fee na umaabot sa Php 500,000 o higit pa. Ang maliliit na law firms o yung mga nagpa-practice ng independent ay maaaring maningil mula Php 200,000 hanggang 350,000.

Sa kabilang banda, may mga abogado na hindi pabor sa package scheme at mas gusto ang bayaran lang ang kanilang professional fees. Sa ganitong paraan, ang iyong mga gastos ay paghihiwa-hiwalayin tulad ng:

 • Attorney’s fees o acceptance fee na nasa Php 75,000 hanggang Php 100,000
 • Pleading fee na humigit-kumulang Php 5,000 hanggang Php 20,000
 • Appearance fee na karaniwang nasa Php 3,000 hanggang Php 7,000.

Ang kliyente ang sasagot sa iba pang gastos tulad ng filing/docket fee na humigit-kumulang Php 5,000 at ang cost ng publication na nasa Php 15,000 o higit pa kung hindi matagpuan ang iyong asawa at kailangang i-publish ang summons. Inirerekomenda rin na maglaan ng incidental expenses na nasa Php 20,000 hanggang Php 30,000.

May mga abogado rin na tumatanggap ng installment payment.

Tandaan na ang mga halagang ito ay tinatayang estimates lamang. Iba-iba ito sa bawat abogado at lugar. Dapat pag-usapan ang aspetong pinansyal sa iyong napiling abogado bago pumirma ng Retainer Agreement.

2. Saan Pwedeng Mag-file ng Annulment Case sa Pilipinas?

Ang iyong Petition ay dapat i-file sa Regional Trial Court ng probinsya o siyudad kung saan ikaw o ang iyong asawa ay nakatira for at least six months bago ang date ng pag-file ng iyong kaso. Sa kaso ng non-resident respondent, kung saan siya matatagpuan sa Pilipinas, nasa iyong desisyon ito.

Tandaan na may bagong Supreme Court Resolution dated 28 October 2018 na nangangailangan na patunayan mo ang iyong residency. Kailangan mong mag-attach ng sworn certificate of residency na may kasamang house location sketch na inisyu ng Barangay.

Kailangan din ng iyong abogado na gumawa ng sworn statement na kanyang personal na naverify ang iyong residency, at kailangan mo ring mag-attach ng mga dokumento tulad ng utility bills na nasa iyong pangalan, government o company-issued ID, notarized lease contract, Transfer Certificate of Title, Tax Declaration o Deed of Sale, lahat ay nagpapakita ng iyong address at least 6 months prior to filing the petition.

Ang rule na ito ay ipinakilala para pigilan ang practice ng paghahanap ng ‘friendly’ court, ‘fixed’ annulment, o marriage scam. Ilang judges, lawyers, at court personnel ay natanggal sa serbisyo o pinarusahan dahil sa malpractice na pagpayag sa non-resident o parties na wala sa jurisdiction ng judge na mag-file ng petition.

Ang pag-alegasyon ng false address ay magiging dahilan ng pagkakatanggal ng iyong petition.

3. Gaano katagal bago Ma-annul ang Aking Kasal?

Karaniwan, ang buong proseso ay umaabot ng dalawa hanggang tatlong taon o higit pa.

Ang tagal ng panahon bago ka makakuha ng desisyon ay malaki ang pagka-depende sa ilang factors tulad ng nature ng iyong kaso, availability ng iyong witnesses, schedule ng korte, at mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng postponements dahil sa sakit o panahon.

Makakaapekto rin ang timeline kung ang iyong asawa ay contesting ang iyong petition; kapag involved ang properties at custody ng mga anak; o kung ang Solicitor General ay mag-appeal ng kaso.

4. Ano ang Mangyayari sa Conjugal Properties Pagkatapos ng Annulment?

Ang Family Court ay magpapatuloy sa liquidation at distribution ng inyong properties.

Paano ang mga properties ay ililiquidate, ipapartition, at ididistribute ay depende sa property settlement ng mag-asawa pero karaniwan ito ay either Absolute Community o Conjugal Partnership of Gains. Tanungin ang iyong abogado para malaman pa ang tungkol dito.

5. Sino ang Magkakaroon ng Custody sa mga Anak Pagkatapos ng Annulment?

Ang Family Court ang magdedesisyon sa custody at support ng iyong mga anak na may paramount consideration sa kanilang moral at material welfare at sa kanilang choice ng parent na gusto nilang makasama. Magbibigay ang korte ng appropriate visitation rights ng isa pang magulang.

Ang custody ng mga bata below the age of seven years ay ibinibigay sa ina (Art. 213, Family Code) maliban na lang kung magdedesisyon ang korte ng iba.

6. Na-annul na ang Aking Kasal. Pwede na ba Akong Magpakasal Ulit? Kung Oo, Kailan?

Oo naman.

Pwede kang magpakasal ulit pagkatapos mong makuha ang Decree of Absolute Nullity o ang Decree of Annulment of Marriage. Tandaan na ang korte ay mag-iissue lang ng Decree pagkatapos gawin ang mga sumusunod:

 • Pagpaparehistro ng Entry of Judgment sa Civil Registry kung saan ka ikinasal pati na rin sa Civil Registry ng korte na humawak ng iyong kaso.
 • Pagpaparehistro ng approved partition at distribution ng properties sa Register of Deeds kung saan matatagpuan ang mga ari-arian.
 • Pagbibigay ng presumptive legitime ng mga anak.

Kung hindi mo gagawin ang lahat ng nasa itaas, ang iyong kasunod na kasal ay hindi magiging balido.

7. Na-annul na ng Catholic Church ang Aming Kasal, Kailangan Ko Pa Bang Mag-file ng Annulment Case sa Korte?

Oo, kailangan mo pa ring mag-file ng kaso sa korte dahil ang annulment na ginawa ng Catholic Church ay hindi pa kinikilala sa ilalim ng batas.

Tama ang nabasa mo. Iba ang annulment case na ifinile sa korte sa annulment na ginawa ng Catholic Church.

Ano ang Pagkakaiba ng Civil o Legal Annulment sa Church Annulment?

Ang legal o civil annulment ay nagreresulta sa pagwawakas ng kasal sa mata ng batas, samantalang ang religious annulment ay nagdudulot ng pagwawakas ng kasal lamang sa mata ng Catholic Church.

Ang religious annulment ay nagpapakita na dahil sa ilang kadahilanan, ang kasal ay hindi talaga naganap. Ang Catholic annulment ay dinidinig sa Ecclesiastical o Diocesan Tribunal.

Update: Ang House Bill 6779 ay nagmumungkahi na kilalanin ang Catholic o religious annulment na may parehong epekto tulad ng civil o legal annulment. Ito ay nasa third and final reading na sa House of Representatives.

Also Read: Ano ang Serious Illegal Detention?

8. Pwede Bang Mag-file ng Petition for Annulment na Hindi Kailangang Pumunta sa Korte? Kailangan Ko Bang Dumalo sa Lahat ng Hearings o Trials na Itinakda ng Korte?

Hindi. Kinakailangan ang pagdalo sa korte sa panahon ng pre-trial conference at kapag ikaw ay tumatayo bilang witness sa trial proper. Maaari rin itong kailanganin kung ang public prosecutor ay magsasagawa ng imbestigasyon para sa Non-Collusion.

Gayunpaman, maaaring hindi ka na kailangang dumalo sa pre-trial kung ang iyong abogado o isang duly authorized representative ay dumalo sa korte at magpatunay ng valid excuse para sa iyong hindi pagdalo.

Sa kabila nito, hindi mo kailangang dumalo sa lahat ng trials at hearings na itinakda ng korte. Ang personal na pagdalo ay mandatory lamang sa mga hearing na nabanggit sa itaas.

9. Paano Ako Magfa-file ng Annulment Kung Ako ay Nakatira/Nagtatrabaho sa Ibang Bansa?

Mahirap na ang mag-file ng annulment kung ikaw ay nasa Pilipinas, lalo na kung ikaw ay based na sa ibang bansa.

Paano ka magfa-file kung hindi ka pisikal na nasa Pilipinas?

Simple: Ang iyong abogado ay maaaring magpadala sa iyo ng kopya ng petition.

Pagkatapos, maaari mong ipa-authenticate ang Verification at Certification Against Forum Shopping (mga dokumentong nakakabit sa iyong petition) sa isang duly authorized officer ng Philippine Embassy o Consulate.

10. Ang Asawa Ko ay Foreigner at Na-divorce na Kami sa Abroad, Kailangan Ko Pa Bang Mag-file ng Annulment sa Pilipinas Bago Ako Pwede Magpakasal Ulit? Nagpakasal Kami ng Kapwa Pilipino sa Abroad. Pagkatapos, Nag-divorce Isa Sa Amin. Valid ba ang Divorce na ito sa Pilipinas?

Oo, basta’t ang dissolved marriage ay sa pagitan ng isang Filipino citizen at isang foreigner at ang huli ang nakakuha ng divorce. Ito ay naa-apply rin sa mga kaso kung saan kapwa Filipino citizens ang mag-asawa at isa sa kanila ay naging naturalized foreign citizen at nakakuha ng divorce.

Ayon sa Art. 26 (par. 2) ng Family Code:

“Kung saan ang kasal sa pagitan ng isang Filipino citizen at isang foreigner ay wastong naipagdiwang at isang divorce ay pagkatapos ay wastong nakuha sa abroad ng alien spouse capacitating him or her to remarry, ang Filipino spouse ay magkakaroon din ng capacity to remarry under Philippine law.“

Malinaw na ang probisyong ito sa Family Code ay para lamang sa benefit ng Filipino spouse at hindi sa foreign spouse na nakakuha ng divorce.

Sa madaling salita, kung ikaw ay isang Filipino na divorced, pwede kang magpakasal ulit sa Pilipinas nang hindi na kailangan mag-file ng annulment. Ang kailangan mo gawin ay mag-file ng Petition for Recognition of Foreign Divorce sa Regional Trial Court para ma-recognize sa Pilipinas ang divorce.

Kapag na-recognize na ang divorce, doon ka lang pwedeng magpakasal ulit.

Samantala, kung kapwa Filipino citizens na nagpakasal at nag-divorce sa abroad, ang divorce ay hindi valid sa Pilipinas. Ang mga batas ukol sa family rights at obligations ay mandatory sa mga Pilipino kahit sila ay nasa abroad.

11. Mahal ang Annulment, Pwede Bang Mag-file ng Annulment ng Walang Bayad? Pwede Bang Ang Public Attorney’s Office (PAO) ang Humawak ng Aking Annulment Case?

Kung ikaw ay indigent, maaari kang mag-file ng kaso nang walang gastos.

Ang Public Attorney’s Office (PAO) ay maaaring humawak ng iyong kaso kung ikaw ay papasa sa Indigency Test, iyon ay kung ang iyong net income ay hindi lalampas sa Php 14,000 sa Metro Manila at Php 13,000 – Php 12,000 sa ibang lugar.

Hindi ito lubos na libre.

May mga bayarin sa annulment tulad ng filing fee na kailangan mong bayaran sa korte. Ang karamihan ng gastos ay nagmumula sa attorney’s fee. Maaari kang makahanap ng mga organisasyon tulad ng local IBP chapter na tumatanggap ng pro-bono cases kabilang ang annulment cases.

12. Pwede Ba Akong Mag-file ng Annulment Case Kung Ako ang May Psychological Incapacity at Hindi ang Aking Asawa?

Pwedeng mag-file ang alin mang partido.

Sa kaso na gagamitin mo ang psychological incapacity bilang ground for annulment, halimbawa, maaari kang mag-file ng kaso kahit na ikaw ang may psychological incapacity at hindi ang iyong asawa.

Magkakaroon ng evaluation ng isang psychologist at ang findings ay maaaring ikaw, ang iyong asawa, o kayong dalawa ay psychologically incapacitated.

Ang resulta ng evaluation ay magtatakda sa direksyon ng kaso, hindi kung sino sa inyo ng iyong asawa ang nag-file.

13. Maaari Bang Makakuha ng Divorce sa Ilalim ng Philippine Law?

Sa pangkalahatan, hindi.

Hindi pinapayagan ng Civil Code ang divorce (Art. 15).

Gayunpaman, mayroong divorce na kinikilala sa ilalim ng Philippine law. Ito ay ang kinikilala sa ilalim ng Presidential Decree 1083 o ang Code of Muslim Personal Laws of the Philippines.

Ayon sa Article 13 ng Code na ito, ang divorce ay naa-apply kung kapwa parties ay Muslim, o kung ang lalaki lamang ang Muslim at ang kasal ay naipagdiwang ayon sa Muslim law o sa Code.

Kung ang kasal ay sa pagitan ng hindi-Muslim at Muslim ngunit hindi naipagdiwang ayon sa Muslim law o Code, ang mga probisyon ng Civil Code ang naa-apply.

Bilang karagdagan, isang Divorce Decree sa pagitan ng foreigner at Filipino spouse na inisyu ng foreign court ay maaaring ma-recognize sa Pilipinas lamang matapos mag-file ng Petition for Recognition of Foreign Judgement.

Kapag ang divorce decree ay kinilala na ng hudikatura sa Pilipinas, ang Filipino spouse ay maaari nang magpakasal ulit.

Update: Ang House Bill 7303 at Senate Bill 288 ay mga bills na naglalayong ipakilala ang absolute divorce at dissolution of marriage sa Pilipinas. Ang HB 7303 ay nasa third (and final) reading na sa House of Representatives habang ang SB 288 ay kasalukuyang pending sa Committee.

14. Ang Adultery ba ay Ground for Annulment sa Pilipinas?

Ang infidelity sa kasal ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng extramarital affairs. Kung ang asawa ang gumawa ng offense, ito ay tinatawag na adultery. Kung ang asawa naman ang gumawa ng offense, ito ay tinatawag na concubinage. Kapwa ang adultery at concubinage ay criminal offenses na pinaparusahan sa ilalim ng Revised Penal Code.

Ang adultery per se ay hindi ground for nullity of marriage. Para maging ground for nullity of marriage ang isang behavior, ito ay dapat naaayon sa kahulugan ng ‘psychological incapacity’.

Sa kaso ng Dedel vs. Court of Appeals, sinabi ng Supreme Court na ang sexual infidelity ng isang tao ay hindi sa sarili nito nagpapatunay ng psychological incapacity. Hindi ito “necessarily prove that a person is mentally or physically ill to such an extent that he or she could not have known the obligations of marriage, or knowing them, could not have given valid assumption thereof”.

Ayon sa korte, ang “sexual promiscuity, para maging ground for psychological incapacity ay dapat na ‘manifestations’ ng isang disordered personality na nagpapakita na ang respondent ay completely unable to discharge the essential obligations of marriage”.

Sa ilalim ng nasa itaas, ang evaluation at professional opinion ng isang psychologist ay kailangan para sa iyong kaso. Ang psychologist ang makakapagsabi kung ang infidelity ng asawa, isinasaalang-alang ang iyong unique situation at iba pang relevant circumstances, ay psychological incapacity, at samakatuwid, ay maaaring maging ground for nullity of marriage.

15. Matagal Ko Nang Hindi Nakita Ang Aking Asawa Sa Loob Ng 20 Taon. Gusto Ko Nang Magpatuloy Sa Buhay Ko At Magpakasal Sa Aking Kasalukuyang Partner, Pwede Ba Ito?

Kailangan mo munang makakuha ng Decree of Annulment o Decree of Nullity bago ka pwedeng magpakasal ulit. Hindi mahalaga kung kayo ay matagal nang hiwalay. Hangga’t walang judgement mula sa isang competent court, ikaw ay kasal pa rin sa iyong asawa.

16. Akala Ko Hindi Narehistro ang Aking Unang Kasal Sa NSO Kaya Nagpakasal Ako Ulit. Nalaman Kong Narehistro Pala At Valid Ang Una Kong Kasal. Kailangan Ko Pa Bang Mag-file Ng Annulment Para Sa Aking Pangalawang Kasal Kahit Hindi Ito Valid Mula Sa Simula?

Oo. Kahit na hindi valid ang iyong pangalawang kasal mula sa simula, kailangan mo pa ring mag-file ng Declaration of Nullity of Marriage. Hindi automatic ang batas.

17. Pareho Na Kaming Hiwalay Ng Aking Asawa Ng 10 Taon At May Kanya-Kanya Na Kaming Partners. Pwede Ba Kaming Mag-sign Ng Dokumento Na Nagbibigay Pahintulot Sa Isa’t Isa Na Maghiwalay At Sumasang-Ayon Na Hindi Mag-file Ng Adultery O Concubinage Laban Sa Isa’t Isa?

Hindi. Kailangan mong mag-file ng annulment o nullity case. Hindi valid ang ganitong dokumento.

18. Pwede Ba Akong Mag-file Ng Annulment Kahit Walang Abogado?

Oo, pwede kang mag-file ng annulment kahit wala kang abogado, subalit hindi ito inirerekomenda. Base sa mga naunang diskusyon tungkol sa proseso ng annulment, kailangan mo ng abogado upang gabayan ka sa masalimuot at komplikadong proseso ng annulment proceedings.

  Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

  * indicates required


  Leave a Comment

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.