Paano Sumulat ng Last Will and Testament sa Pilipinas?

Reading Time - 11 minutes
Paano Sumulat ng Last Will and Testament sa Pilipinas

Naisip mo na ba gumawa ng last will and testament?

Marahil hindi ito sumagi sa iyong isipan dahil karamihan ay nabubuhay nang hindi iniisip ang kamatayan. Ngunit, dahil hindi maiiwasan ang pagpanaw, ang pag-aayos ng iyong mga affairs habang ikaw ay buhay pa ay puno ng praktikalidad. Ito ay magbibigay sa iyo ng peace of mind na ang iyong mga kahilingan ay matutupad pagkatapos mong mawala. Maiiwasan din nito ang sitwasyon kung saan mag-aaway ang iyong mga mahal sa buhay dahil sa mana.

Sa artikulong ito, tuklasin natin kung ano ang last will and testament at kung paano ka makakagawa ng isa. Bibigyan kita ng mga tips at techniques, pati na rin mga sagot sa mga madalas itanong.

DISCLAIMER: Ang artikulong ito ay para lamang sa pangkalahatang impormasyon at hindi ito legal advice o pamalit sa legal na payo. Dapat kang kumonsulta sa iyong attorney para sa payo ukol sa anumang partikular na isyu o problema. Ang paggamit ng impormasyong nakapaloob dito ay hindi lumilikha ng attorney-client relationship sa pagitan ng author at ng user/reader.

Sino ang Maaaring Gumawa ng Last Will and Testament sa Pilipinas?

Sa Pilipinas, ang sinumang tao, anuman ang kasarian, na may edad na labing-walo (18) pataas at hindi ipinagbabawal ng batas ay maaaring gumawa ng will. Kung ikaw ay isang may-asawang babae, maaari kang gumawa ng will kahit na walang pahintulot mula sa iyong asawa. Maaari mong ipamahagi ang iyong mga hiwalay na ari-arian at ang iyong bahagi sa mga conjugal properties.

Ano ang Iba’t Ibang Uri ng Last Will and Testament?

Mayroon lamang dalawang uri ng will sa Pilipinas – notarial at holographic.

1. Notarial Will

Ang notarial will ay isang will na nilagdaan, pinatotohanan, at kinilala sa harap ng isang notary public. Kinakailangan ito ng hindi bababa sa tatlong (3) kapani-paniwalang saksi na magpapatunay na ang testator ay nasa tamang pag-iisip nang isulat ang will at nilagdaan ito sa harapan ng isa’t isa. Kinakailangan din na ito ay notarized.

Also Read: Paano Maghain ng Petition for Legal Separation sa Pilipinas?

Sino ang maaaring maging saksi sa notarial will?

Ang saksi ay dapat:

 • hindi bababa sa labing-walong (18) taong gulang
 • nasa tamang pag-iisip
 • hindi bulag, bingi, o pipi
 • marunong magbasa at sumulat Kung ikaw ay hindi nakatira sa Pilipinas, o kung ikaw ay nahatulan dahil sa falsification ng dokumento, perjury, o false testimony, hindi ka maaaring maging saksi sa isang will.

2. Holographic Will

Ang holographic will ay isang will na buong isinulat sa kamay ng testator. Hindi tulad ng notarial will, ang holographic will ay hindi nangangailangan ng mga saksi, walang ibang pormal na porma, at maaaring gawin kahit nasa labas ka ng Pilipinas.

Notarial Will vs. Holographic Will: Alin ang Mas Mainam?

Ang ilang testators ay mas pinipili ang notarial will dahil nais nilang magkaroon ng payo mula sa isang abogado. Ang notarial will ay pormal at may mga saksi na maaaring magpatotoo sa mga probate proceedings. Maaaring mawala ang kopya ng isang holographic will, at dahil walang mga saksi, maaaring hindi matupad ang mga kahilingan ng testator.

Sa kabilang banda, ang iba ay mas pinipili ang holographic will dahil ito ay simple lang gawin at hindi kinakailangan ng mahigpit na pormalidad. Praktikal din ito kung ang testator ay walang access sa notaryo (hal., kapag may sakit o nakaratay). Ang isang pagkakamali sa pag-execute ng notarial will ay maaaring magdulot ng hindi pagtanggap dito. Bukod dito, ito ay walang gastos.

Parehong valid sa Pilipinas ang notarial at holographic will. Nasa iyo ang pagpili kung alin ang mas praktikal at maginhawa ayon sa iyong sitwasyon.

Dapat Ka Bang Gumawa ng Last Will and Testament?

Karaniwan sa mga Pilipino ang pag-iisip na ang mga mayayaman lamang ang dapat gumawa ng will. Gayunpaman, kahit hindi ka mayaman, maaari kang gumawa ng will dahil nagbibigay ito ng mga sumusunod na benepisyo:

 • Nagbibigay ito ng kapanatagan na ang iyong mga kahilingan ay matutupad kahit pagkatapos mong mamatay.
 • May kontrol ka sa kung paano ipamamahagi ang iyong mga ari-arian. Ikaw ang magpapasya kung aling ari-arian ang ibibigay kanino batay sa kung sino ang mas nangangailangan o sa antas ng iyong pagmamahal at pagkagusto sa mga tiyak na tagapagmana.
 • Maiiwasan mo ang potensyal na away at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng iyong mga tagapagmana.
 • Kung nais mong disinherit ang isang compulsory heir, maaari mo itong gawin lamang sa pamamagitan ng will.

Gayunpaman, ang disadvantage ng pagkakaroon ng will ay kinakailangan pa rin ng court proceeding upang ipamahagi ang iyong mga ari-arian. Hindi awtomatikong makukuha ng mga tagapagmana ang iyong estate pagkamatay mo.

Also Read: Paano Kumuha ng Person With Disability ID (PWD ID)?

Kung mayroon ka lamang isa o ilang mga ari-arian at sigurado kang ipamamahagi mo ang lahat ng mga ito sa iyong mga compulsory heirs nang pantay-pantay, maaaring praktikal na hindi na gumawa ng will. Kung pinagkakatiwalaan mo na pantay-pantay nilang hahatiin ang mga ari-arian kahit wala ka na, maaaring mas mainam na hayaan mo na lamang ang iyong mga compulsory heirs na hatiin ito sa pamamagitan ng isang Extra-Judicial Settlement.

Mga Dapat at Hindi Dapat Gawin sa Pag-execute ng Last Will and Testament

Sa simula pa lamang, pinakamabuti na gawin ang mga sumusunod kapag nagpaplano kang gumawa ng will:

 • Magpasya kung nais mong gumawa ng notarial will o holographic will.
 • Kapag nagpasya ka na sa isang partikular na uri, siguraduhin na susundin mo ang prescribed form upang hindi ma-disallow/invalidate ang iyong will sa panahon ng probate proceedings.
 • Gumawa ng inventory ng lahat ng iyong mga ari-arian.
 • Gumawa ng listahan ng lahat ng iyong mga tagapagmana at itakda kung sino ang makakakuha ng ano.
 • Kung mayroon kang compulsory heirs, siguraduhin na hindi mo ipamamahagi/ibibigay ang kanilang legitime sa ibang tao.

Paano Sumulat ng Last Will and Testament sa Pilipinas?

Ang pagsulat ng will ay nangangailangan ng ilang formalidad para maging balido. May ilang kaso na umabot sa Supreme Court kung saan hindi tinanggap ang isang will dahil hindi ito nakatugon sa mga kinakailangan. Upang maiwasan ang senaryong ito, narito ang gabay sa paggawa ng isang balidong will.

1. Notarial Will

Hakbang 1: I-download itong libreng editable na template ng last will and testament. Gamitin ang template na ito bilang gabay sa paggawa ng iyong mga dispositions.

Last Will and Testament Sample Philippines

Hakbang 2: Punan ang mga item na naka-highlight sa pula.

 • Ang iyong personal na impormasyon (pangalan, civil status, pangalan ng asawa kung meron, at address)
 • Sa item I, ilista o ilarawan ang lahat ng iyong mga ari-arian, parehong real at personal
 • Sa item II, isulat ang iyong mga dispositions o kung paano ipamamahagi ang iyong mga ari-arian sa iyong mga tagapagmana
 • Kung makakakuha ka ng dagdag na mga ari-arian pagkatapos mong isulat ang iyong last will and testament, isama kung paano mo nais ipamahagi ang mga ito
 • Itala kung sino ang magiging iyong executor. Ang executor ay ang taong iyong itinalaga na magpapatupad ng iyong mga kahilingan. Itala ang isang substitute kung sakaling hindi available ang iyong executor.
 • Isulat ang mga pangalan at address ng iyong mga saksi (hindi bababa sa 3) sa attestation clause.

Tandaan na ito ay isang iminungkahing format lamang. Maaari kang magdagdag ng maraming pahayag hangga’t nais mo. Ang ilang mga testator ay nais isama ang kanilang mga nais na burial rights at mga pahayag/deklarasyon ng pagmamahal at pagkagusto sa kanilang mga tagapagmana.

Hakbang 3: Kapag napunan mo na ang mga detalye, kasama ang acknowledgment, i-print ang mga kopya ng iyong will. Maaari kang mag-print ng maraming kopya hangga’t sa tingin mo ay kinakailangan. Hindi kinakailangan ng batas na itabi ng notary public ang mga kopya ng iyong will.

Hakbang 4: Sa harap ng notary public at iyong mga saksi, ilagay ang iyong pirma sa kaliwang margin ng bawat pahina ng iyong will maliban sa huli (ang bahagi ng pirma, attestation, at acknowledgment). Dapat ding pumirma ang mga saksi sa parehong paraan.

Also Read: Paano Gumawa ng Authorization Letter sa Pilipinas?

Hakbang 5: Notarisahin ng notary public ang iyong last will and testament kapag ito ay napirmahan na.

Kung ayaw mong dumaan sa proseso ng paggawa ng DIY last will and testament, maaari kang kumuha ng abogado o ng notary public upang matulungan ka sa pag-draft ng iyong will.

2. Holographic Will

Ang pagsulat ng holographic will ay medyo diretso. Kailangan mo lang ng panulat at papel at isulat ang iyong will sa iyong sariling kamay. Walang ibang porma maliban dito ang kinakailangan.

Kapag sumusulat ng holographic will, tandaan ang mga sumusunod:

 • Ang mga nilalaman ay dapat na ganap na nakasulat sa iyong kamay; kaya, ang will ay hindi balido kung ang mga nilalaman ay naka-type o naka-print gamit ang computer.
 • Dapat itong lagdaan ng kamay.
 • Dapat din itong lagyan ng petsa ng kamay. Ang isang will na walang petsa ay hindi balido.
 • Ang mga dispositions/nilalaman sa ibaba ng iyong pirma ay dapat lagdaan at lagyan ng petsa; kung hindi, ang disposition ay hindi balido.
 • Kung may mga insertion, cancellation, o pagbura, kailangan mong patunayan ang mga ito sa pamamagitan ng buong pirma (hindi lang initials).
Sample Holographic Will Philippines

Ano ang Probate ng Will?

Tulad ng nabanggit na, hindi awtomatikong makukuha ng mga tagapagmana ang estate ng namatay. Kinakailangan ang isang judicial proceeding para maipatupad ang last will and testament. Ang proceeding na ito ay tinatawag na probate. Ang probate ng will ay maaaring isagawa ng testator habang siya ay buhay pa o ng executor, mga tagapagmana, o ng sinumang interesadong tao pagkatapos mamatay ng testator.

Ang layunin ng probate ay upang patunayan ang pagiging tunay at wastong pagkakagawa ng will, na ito ay naaayon sa batas at mga kinakailangang pormalidad.

Dahil ito ay isang court proceeding, ang interesadong tao ay dapat kumuha ng abogado upang tumulong sa pag-draft ng petition na isusumite sa korte.

Mga Tips at Babala

 • Siguraduhing hindi mo ibubukod ang anumang compulsory heirs sa paggawa ng will. Kung ibubukod mo ang isang compulsory heir, dapat mong ipaliwanag kung bakit mo siya disinherited. Ang disinheritance ay dapat batay sa mga tiyak na dahilan na itinakda ng batas.
 • Sa pagsulat ng notarial will, siguraduhin na malinaw na nakasaad sa attestation clause at acknowledgment ang bilang ng mga pahina ng will. Sa isang kaso, hindi tinanggap ng Supreme Court ang isang will dahil sa hindi pagtukoy sa bilang ng mga pahina sa attestation clause at maling bilang ng mga pahina sa acknowledgment. Mahalaga ito upang maiwasan ang pagdaragdag o pagtanggal ng mga pahina sa will.
 • Siguraduhing mayroon kang hindi bababa sa tatlong (3) saksi sa iyong will. Sa isang kaso, hindi tinanggap ang isang will dahil ito ay may dalawa lamang na saksi. Ang notary public na nag-notarize ng will ay hindi maaaring maging ikatlong saksi.

Mga Madalas Itanong

1. Legal ba ang binding ng last will and testament?

Oo, ang last will and testament ay legal na binding o balido at maipapatupad kung ito ay na-execute ayon sa mga pormalidad na hinihingi ng batas.

2. Maaari bang kuwestiyunin ang last will and testament?

Oo, maaaring kuwestiyunin ng sinumang interesadong tao ang will. Idi-disallow ng korte ang isang will kung:

 • mayroong paglabag sa mga kinakailangang pormalidad ng batas,
 • kung ang testator ay hindi nasa tamang pag-iisip o hindi mentally capable sa oras ng paggawa ng will,
 • kung ito ay ginawa sa ilalim ng pwersa, duress, o impluwensya ng takot o banta,
 • kung ito ay nakuha sa pamamagitan ng undue at improper pressure at impluwensya,
 • kung ang pirma ng testator ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya, at
 • kung ang testator ay nagkamali o hindi sinasadya na ang dokumentong kanyang pinirmahan ay maging kanyang will.

3. Maaari ka bang gumawa ng sarili mong will at ipa-notarize ito?

Kung ikaw ay gumagawa ng holographic will, hindi kinakailangan ang notarization. Kung gumagawa ka ng notarial will, maaari kang gumawa o maghanda ng iyong sariling will ayon sa prosedyur na tinalakay sa artikulong ito at ipa-notarize ito sa isang notary public.

4. Gaano katagal balido ang isang last will and testament?

Ang isang last will and testament ay balido hangga’t hindi ito binabawi ng testator anumang oras bago siya mamatay. Ang isang will ay maaaring bawiin sa pamamagitan ng:

 • implikasyon ng batas,
 • sa pamamagitan ng ibang will, codicil, o ibang sulat na na-execute tulad ng sa mga wills, o
 • sa pamamagitan ng pagsunog, pagpunit, pagkansela, o pagbura ng will.

5. Magkano ang gastos sa paggawa ng last will and testament sa Pilipinas?

Kung gumagawa ka ng holographic will, walang gastos dahil kailangan mo lang ng panulat at papel. Kung gagawa ka ng notarial will, ang gastos ay nag-iiba depende sa notary public na magno-notarize ng dokumento. Ito ay nagkakahalaga mula Php 5,000 hanggang Php 10,000 o higit pa, depende sa mga komplikasyon ng will at iyong mga testamentary dispositions.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.