Paano Mag-Compute ng Severance Pay sa Pilipinas?

Reading Time - 15 minutes
Paano Mag-Compute ng Severance Pay sa Pilipinas

Kung may isang bagay na natutunan natin sa pandemya: hindi natin kayang labanan ang economic threat na dala ng mga pangyayaring hindi natin kontrolado. Pero, maaari tayong maghanda para sa hindi tiyak na araw sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga karapatan ng empleyado at sa mga statutory benefits na nararapat para sa atin, gaya ng separation o severance pay. Basahin pa para malaman kung sino ang may karapatan sa benepisyo na ito, ang mga naaangkop na kondisyon, at kung paano ito kinakalkula.

Table of Contents

Ano ang Separation Pay?

Severance Pay

Ang Separation pay, na kilala rin bilang severance pay, ay ang karagdagang kompensasyon na ibinibigay sa mga empleyado sa oras ng kanilang pagkakatanggal sa kumpanya. Ang layunin ng separation pay ay upang tulungan ang mga empleyado financially habang sila ay nasa adjustment period mula sa termination hanggang sa makahanap sila ng bagong trabaho.

Gayunpaman, may mga kondisyon na kailangang matugunan para makatanggap ng ganitong mga bayad ang isang empleyado. Ang mga kondisyong ito ay tinatawag na authorized causes, na ang ibig sabihin ay ang pagtatapos ng employment ay dapat dahil sa valid business reasons sa ilalim ng labor laws at hindi dahil sa mga paglabag ng empleyado.

Sino ang Qualified sa Severance Pay?

1. Ayon sa Labor Code

Nakalista sa Labor Code ang sumusunod na authorized causes para bigyang-katwiran ang termination ng isang empleyado:

 • Paglagay ng labor-saving devices: Ito ay ang pagpapakilala ng bagong makina, kagamitan, o automation devices para sa economic reasons tulad ng efficiency at pagbawas ng business costs, at ang pagtatanggal ng mga empleyado ay ang tanging opsyon na available.
 • Redundancy: Ilang posisyon o serbisyo ang hindi na kinakailangan para sa operasyon ng negosyo.
 • Retrenchment: May perceived o aktwal na pagkalugi, at kinakailangan ang termination ng employment para maiwasan ang hinaharap o karagdagang pagkalugi.
 • Pagsasara o pagtigil ng business operations: May desisyon ang management na isara o itigil ang operasyon.
 • Sakit: Ang empleyado ay nagdurusa sa isang incurable illness, at ang patuloy na employment ay makakasama sa kanyang kalusugan at sa kalusugan ng iba pang empleyado.

2. Ayon sa Supreme Court

Nagbigay ang Supreme Court Decisions ng sumusunod na authorized causes:

 • Reinstatement is no longer possible: Imposible na para sa isang tinanggal na empleyado na mabawi ang kanyang dating posisyon dahil sa pagsasara ng negosyo, o ang posisyon ay hindi na umiiral, at wala nang ibang role na maaari siyang ilipat.
 • Strained relations: Ito ay kapag ang separation pay ay mas paborable para sa empleyado kaysa sa reinstatement o pagbabalik sa kanyang dating posisyon dahil ang working environment ay hindi na kanais-nais.

3. Ayon sa DOLE Regulations

Ang sumusunod ay karagdagang authorized causes na ibinigay ng DOLE Regulations:

 • Lack of service assignment ng security guard sa tuloy-tuloy na panahon na anim na buwan;
 • Lack of service assignment ng security guard dahil sa edad; at
 • Lack of reassignment ng deployed personnel pagkatapos ng tatlong buwan.

Sino ang Hindi Qualified sa Separation Pay?

Ang just causes, kabaligtaran ng authorized causes, ay mga justified reasons para sa termination ng employment dahil sa behavior o actions ng isang empleyado. Kung ang termination ay dahil sa mga causes na ito, hindi kinakailangan ang separation pay maliban na lang kung ito ay napagkasunduan sa employment contract, company policy, o collective bargaining agreement na bibigyan ng separation pay.

Nagbibigay ang Labor Code ng sumusunod na causes para sa pagtatapos ng isang empleyado:

 • Serious misconduct
 • Willful disobedience ng isang lawful order
 • Gross at habitual neglect of duty
 • Fraud
 • Willful breach of trust
 • Commission ng isang crime laban sa employer, kanyang pamilya, o authorized representatives
 • Katulad na causes sa itaas

Ang mga empleyadong boluntaryong nag-resign ay hindi rin entitled sa separation pay maliban na lang kung malinaw na nakasaad sa kanilang kontrata o company policy na sila ay makakatanggap ng ganitong payments pagkatapos umalis sa kumpanya.

Bukod pa rito, ang mga employers na ang negosyo ay tumigil sa operasyon dahil sa severe financial losses ay hindi obligado na magbayad ng separation pay sa kanilang mga empleyado, basta’t maipakita nila na sila ay nagsara ng negosyo dahil sa rason na ito.

Paano I-Compute ang Severance Pay sa Pilipinas?

May dalawang paraan para i-compute ang separation pay. Tandaan na ang anumang praksyon ng anim na buwan ay ituturing bilang isang taon:

1. Kung ang Pagkakatanggal ay Dahil sa Installation of Labor-Saving Devices at Redundancy

Isang buwan na sweldo, o isang buwang sahod para sa bawat taon ng serbisyo, alinman ang mas mataas.

Also Read: Ang Mga Pinakada-Best na Digital Banks sa Pilipinas

Formula: (Isang Buwang Sahod) x (Taon ng Serbisyo) = Separation Pay

Kung ang iyong buwanang sahod ay ₱20,000 at ang taon ng serbisyo ay 5, ang iyong separation pay ay magiging ₱100,000.

20,000 x 5 = 100,000

Halimbawa, kung ikaw ay nagsilbi sa iyong employer ng apat na taon at anim na buwan. Ito ay ituturing na limang taon dahil ang praksyon ng anim na buwan ay isa nang taon.

2. Kung ang Pagkakatanggal ay Dahil sa Retrenchment, Pagsasara ng Negosyo, o Sakit

Isang buwan o kalahating buwang sahod para sa bawat taon ng serbisyo, alinman ang mas mataas.

Formula: (Isang Buwang Sahod / 2) x (Taon ng Serbisyo) = Separation Pay

Sa isang buwanang sahod na ₱20,000 at limang taon na tenure, ang separation pay ay magiging ₱50,000.

(20,000 / 2) x 5 = 10,000 x 5 = 50,000

Severance Pay Online Calculator

Para mas mapadali ang iyong pag-compute, narito ang aming libreng severance pay online calculator.

Sisig Express Severance Pay CalculatorNarito ang step-by-step na gabay kung paano gamitin ang Sisig Express Severance Pay Calculator:

Step 1: Ilagay ang Monthly Salary

Sa field na “Monthly Salary,” ilagay ang buwanang sahod ng empleyado sa Philippine Pesos (₱). Ito ay dapat na base salary lamang na walang kasamang karagdagang benefits o allowances.

Step 2: Ilagay ang Years of Service

Sa field na “Years of Service,” ilagay ang kabuuang bilang ng taon na pinagsilbihan ng empleyado sa kumpanya. Kung ang empleyado ay nagtrabaho ng praksyon ng taon na anim na buwan o higit pa, ito ay i-round up sa susunod na buong taon. Halimbawa, kung ang empleyado ay nagtrabaho ng 4 na taon at 7 buwan, ilagay ang 5 sa “Years of Service” field.

Step 3: Piliin ang Dahilan ng Pagkakatanggal

Mula sa dropdown menu na “Reason for Dismissal,” piliin ang naaangkop na dahilan ng pagkakatanggal ng empleyado. Ang mga available na opsyon ay:

 • Installation of Labor-Saving Devices and Redundancy
 • Retrenchment, Closing of Business, o Disease

Piliin ang opsyon na pinakamalapit na naglalarawan sa dahilan ng pagkakatanggal ng empleyado.

Also Read: Paano Mag-Cash In sa GCash?

Step 4: Kalkulahin ang Severance Pay

Matapos ilagay ang kinakailangang impormasyon, pindutin ang “Calculate Severance Pay” button. Ang calculator ay kukuwentahin ang severance pay batay sa ibinigay na detalye at ipapakita ang resulta sa ibaba ng form.

Ang severance pay ay kalkulahin gamit ang isa sa mga sumusunod na formulas, depende sa dahilan ng pagkakatanggal:

 • Kung ang dahilan ay “Installation of Labor-Saving Devices and Redundancy”:
  • Severance Pay = (One Month Pay) × (Years of Service)
  • Ang calculator ay pipili ng mas mataas na halaga sa pagitan ng isang buwan na sahod at ang nakalkulang severance pay.
 • Kung ang dahilan ay “Retrenchment, Closing of Business, or Disease”:
  • Severance Pay = (One Month Pay / 2) × (Years of Service)
  • Ang calculator ay pipili ng mas mataas na halaga sa pagitan ng kalahating buwan na sahod at ang nakalkulang severance pay.

Step 5: Tingnan ang Resulta ng Severance Pay

Ang nakalkulang severance pay ay ipapakita sa ibaba ng form, at minarkahan bilang “Severance Pay: ₱X.XX,” kung saan ang X.XX ay kumakatawan sa nakalkula na halaga sa Philippine Pesos.

Step 6: I-reset ang Calculator (Opsyonal)

Kung nais mong kalkulahin ang severance pay para sa ibang empleyado o magsimula muli, pindutin ang “Reset” button. Ito ay maglilinis ng lahat ng input fields at aalisin ang naunang nakalkulang severance pay result, na nagpapahintulot sa iyo na maglagay ng bagong detalye at gumawa ng bagong kalkulasyon.

Sa pagsunod sa mga hakbang na ito, madali mong magagamit ang Sisig Express Severance Pay Calculator para matukoy ang angkop na severance pay para sa isang empleyado batay sa kanilang monthly salary, years of service, at dahilan ng pagkakatanggal.

Mga Tips at Babala

1. Maging masusi sa pagtukoy ng dahilan ng iyong pagkakatanggal

Suriin ang Labor Code ng Pilipinas at alamin kung ang dahilan ng iyong pagkakatanggal ay kabilang sa mga authorized causes para maging kwalipikado sa separation pay. Tukuyin din kung sinunod ng iyong employer ang mga legal na kinakailangan sa iyong pagkakatanggal.

2. Huwag hayaang linlangin ka ng management o human resource department para tanggapin ang mas mababa sa nararapat sa iyo

Kung hindi mo pa natatanggap nang buo ang iyong final payment, hindi ka dapat pumirma sa anumang affidavit of quitclaim, release, o waiver na magpapawalang-sala sa iyong employer sa kanilang legal na responsibilidad. Gayunpaman, kung talagang kailangan mo ng pera, maaari kang pumirma sa dokumento at isulat ang mga salitang “UNDER PROTEST” upang ipahayag ang iyong pag-ayaw sa pagpirma.

3. Huwag agad ireklamo ang iyong employer sa DOLE

Mahalaga na maayos muna ang mga bagay-bagay sa iyong employer bago gumawa ng anumang aksyon na magpapahirap sa inyong relasyon. Kilalanin ang iyong mga karapatan bilang isang empleyado at maghain ng mga reklamo kung kinakailangan.

4. Sa kabilang banda, mag-ulat kung may malinaw na paglabag sa Labor Code

Kung ang iyong mga paratang ay wasto at walang aksyon na ginawa matapos mong iparating ang iyong concern sa management, oras na para i-escalate ang iyong kaso sa labor arbiter.

5. Maaaring magbago ang mga patakaran sa separation pay batay sa employment contract, company policy, o collective bargaining agreement

Para sa pagkakatanggal dahil sa mga dahilan bukod sa authorized causes, hindi maaaring kailanganin ang separation pay maliban na lang kung sinasabi ng employment contract o collective bargaining agreement o kung naging karaniwang praktis na ng kumpanya na magbigay ng separation pay sa mga katulad na kaso.

6. Hindi maaaring pilitin ka ng iyong employer na mag-resign

Bilang empleyado, may karapatan ka sa voluntary resignation. Gayunpaman, ito ay nagiging ilegal kung ikaw ay napilitang mag-resign o napressure na gawin ito dahil ito ay nagiging constructive dismissal o pagkakatanggal na itinago bilang resignation.

Also Read: Karaniwang Buwanang Sahod para sa mga Customer Service Roles sa Pilipinas

7. Maghain ng labor case kung ikaw ay constructively o illegally na tinanggal, kahit pa natanggap mo na ang iyong separation pay

Kung ikaw ay napilitang mag-resign para umiwas ang iyong employer sa pagbabayad ng separation pay o tinanggal nang walang sapat na dahilan, may karapatan kang maghain ng kaso laban sa iyong employer. Ang pagtanggap ng separation pay ay hindi magpapawalang-bisa sa iyong reklamo dahil nawalan ka ng pinagkukunan ng kita, at wala kang pagpipilian kundi tanggapin ang perang inaalok sa iyo.

Mga Madalas Itanong

1. Sino ang may karapatan sa separation pay?

Ang mga empleyadong natanggal dahil sa authorized causes lamang ang may karapatan sa separation pay.

2. Mandatory ba ang separation pay?

Oo. Ipinag-uutos ng Labor Code na bigyan ng separation pay ang mga empleyado, maliban na lang kung ang negosyo ay nagsara dahil sa matinding pinansyal na pagkalugi.

3. Kailangan bang malugi muna ang negosyo bago magdesisyon ang management na isara ito?

Hindi, nasa pagpapasya ng management kung gusto nilang itigil ang operasyon. Kahit na hindi nalulugi ang negosyo, maaari itong magsara basta ito ay ayon sa good faith at pagsunod sa Labor Code.

4. Maaari bang makakuha ng separation pay ang isang natanggal na empleyado?

Kung ang isang empleyado ay tinanggal dahil sa authorized causes na naaayon sa Labor Code, siya ay may karapatan sa separation pay. Subalit, kung ang pagkakatanggal ay dahil sa paglabag na ginawa ng empleyado, wala siyang karapatan sa separation pay.

5. Kasama ba ang 13th-month pay sa separation pay?

Ang 13th-month pay ay hindi kasama sa separation pay. Ito ay parte ng final pay o kabuuan ng monetary benefits na ibinibigay sa isang natanggal na empleyado. Kabilang na dito ang separation pay.

6. Makakakuha ba ako ng severance pay kung ako ay mag-resign?

Hindi. Ang mga empleyadong boluntaryong nag-resign ay hindi entitled sa separation pay dahil ang benefit na ito ay para lang sa mga tinanggal na empleyado.

7. Pareho ba ang back pay sa separation pay?

Naiiba ang separation pay mula sa back pay, na siyang kabuuang benepisyo na matatanggap ng isang natanggal o nag-resign na empleyado. Kilala din ang back pay bilang final o last pay.

8. Kailan ko matatanggap ang separation pay?

Dapat ma-release ang separation pay sa loob ng tatlumpung araw mula sa pagkakatanggal ng empleyado.

9. Eligible ba sa separation pay ang isang probationary employee?

Oo, eligible sa separation pay ang isang probationary employee anuman ang tenure basta ang dahilan ng pagkakatanggal ay isa sa mga authorized causes.

10. Ang dating employer ko ay nagbenta ng kumpanya. Subalit, ang bagong mga may-ari ay ayaw ipagpatuloy ang aming employment contract dahil wala daw silang ganitong kasunduan. Sa halip, hinikayat nila kami na mag-apply bilang bagong probationary employees. Legal ba ito?

Oo, legal ito sa parte ng bagong may-ari. Wala silang obligasyon na ipagpatuloy ang iyong kontrata dahil hindi nila piniling i-absorb ka. Subalit, ang iyong dating employer ay kailangang mag-release ng iyong separation pay dahil natanggal ka dahil sa pagsasara ng negosyo matapos ibenta ang kumpanya.

11. Ang aking job contract ay nagsasabing hindi ako makakatanggap ng separation pay. Legal ba ito?

Basta ang pagkakahiwalay ay dahil sa authorized causes, kinakailangan ng Labor Code na magbigay ang mga employer ng separation pay sa mga natanggal na empleyado. Ang tanging eksepsyon ay kapag nagsara ang negosyo dahil sa matinding pinansyal na pagkalugi, kung saan kinakailangan nilang magpakita ng patunay ng malubhang pagkalugi. Ang mga employer na lumalabag sa labor laws ay maaaring mapatawan ng multa at penalties o makulong ng hanggang tatlong taon.

12. Ililipat ako sa ibang departamento pero ayaw ko. Kung tatanggihan ko ang offer, magreresulta ba ito sa pagkakatanggal, at eligible ba ako sa separation pay?

Ang paglilipat ng isang empleyado sa loob ng kumpanya ay nasa pagpapasya ng management, basta ang paglilipat ay makatwiran at hindi nang-aagrabyado sa empleyado. Kung tatanggihan mo ang offer, maaari kang matanggal pero hindi dahil sa anumang authorized causes sa ilalim ng Labor Code. Ang iyong pagtanggi ay masasaklaw sa willful disobedience o insubordination, kung saan hindi ka makakatanggap ng separation pay. Ganito rin kung boluntaryo kang mag-resign.

13. Makakatanggap ba ako ng separation pay kung natapos na ang kontrata ko bilang isang Contractual Employee?

Kung ang pagkakatanggal ay dahil sa pagtatapos ng iyong kontrata, hindi ka makakatanggap ng separation pay. Subalit, kung ikaw ay tinanggal bago ang pagtatapos ng kontrata at dahil sa authorized na dahilan na itinakda ng batas, ikaw ay entitled sa separation pay.

14. Makakatanggap ba ako ng separation pay kung natapos na ang kontrata ko bilang isang Project-Based Employee?

Kung natapos na ang iyong kontrata dahil sa pagkumpleto ng proyektong iyong sinasalihan, hindi ka makakatanggap ng separation pay. Subalit, para sa mga taong nagtatrabaho sa isang construction company, kung ang kabuuang panahon na kanilang pinagtrabahuan sa isang proyekto ay hindi bababa sa isang taon at ang kontrata ay hindi nagtakda ng petsa para sa pagkumpleto ng proyekto, itinuturing silang regular na empleyado at samakatuwid ay entitled sa separation pay.

15. Makakatanggap ba ako ng separation pay kung natapos na ang aking freelance contract?

Bilang isang freelancer, wala kang employee-employer relationship sa iyong client; kaya hindi ka makakatanggap ng separation pay.

16. Makakatanggap ba ako ng separation pay kung ako ay nasa “Floating Status?”

Kung ikaw ay nasa floating status dahil sa temporary closure ng negosyo, ikaw ay itinuturing pa ring empleyado, kaya hindi ka entitled sa separation pay. Subalit, kung ang iyong floating status ay tumagal ng higit sa anim na buwan dahil ang iyong kumpanya ay nagsara upang maiwasan ang pagkalugi, kailangan sundin ng iyong employer ang mga batas sa retrenchment, at dapat mong matanggap ang separation pay.

17. Makakatanggap ba ako ng separation pay kung ang aking pagkakatanggal ay dahil sa pwersahang pagsara ng negosyo ng gobyerno?

Dahil hindi kusang loob na nagsara ang negosyo ng iyong employer at napilitan silang magsara dahil sa patakaran ng gobyerno, hindi kinakailangan ng iyong employer na mag-release ng separation pay.

18. May tax ba ang separation pay ng isang retrenched employee?

Hindi, wala itong tax. Ayon sa binagong National Internal Revenue Code, ang separation pay na natanggap ng isang empleyado dahil sa mga dahilan na wala sa kanyang kontrol ay exempted sa income tax.

Subalit, kailangang patunayan muna ng retrenched employee na siya ay eligible para sa exemption na ito. Para gawin ito, kailangan niyang magpresenta ng Certificate of Tax Exemption (CTE) mula sa Income and Withholding Tax. Bukod dito, kailangan din niyang isumite ang sumusunod na dokumento sa Revenue District Office kung saan siya nakarehistro:

 • Isang written notice sa DOLE Regional Office at sa empleyado hindi bababa sa tatlumpung araw bago ang pagkakatanggal. Dapat din itong magpakita ng ground/s para sa pagkakatanggal.
 • Isang letter request mula sa empleyado o employer para sa tax exemption ng separation pay.
 • Sa kaso ng isang juridical entity (halimbawa, korporasyon), isang board resolution na nagpapahayag ng mga sumusunod:
  • (i) ang retrenchment ay ginawa sa good faith at hindi para ipagkait ang security of tenure ng empleyado;
  • (ii) ang retrenchment ay kinakailangan para maiwasan ang karagdagang pagkalugi;
  • (iii) ang inaasahan/naranasang pagkalugi ay matindi at totoo, kasama ang ebidensyang sumusuporta dito;
  • (iv) ang pagtatapos ng empleyado ay batay sa patas at makatarungang pamantayan.
 • Kung ang negosyo ay isang sole proprietorship, kailangan ang isang affidavit o sworn statement mula sa may-ari imbes na board resolution.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.