Paano Kumuha ng TIN ID o Tax Identification Number ID

Reading Time - 11 minutes
TIN ID

Bawat mamamayan na rehistrado sa Bureau of Internal Revenue (BIR) ay inuudyok na kumuha ng TIN ID card o TIN card bilang patunay ng kanilang pagiging miyembro.

Bukod dito, ang TIN ID card ay isang tanggap na ID na maaaring gamitin para magbukas ng bank account, mag-apply para sa iba pang IDs mula sa gobyerno, at magtapos ng iba’t-ibang mahahalagang transaksyon.

Sa gabay na ito, ipapakita namin sa inyo kung paano kumuha ng TIN ID, kahit mayroon na kayong kasalukuyang TIN number o wala pa.

Disclaimer: Ang artikulong ito ay para sa pangkalahatang impormasyon lamang at hindi pumapalit sa propesyonal na payo.

Ano ang TIN Card?

TIN ID Card

Ang TIN card, minsan tinatawag na TIN ID card o TIN ID, ay isang identification card na naglalaman ng TIN ng may-ari, buong pangalan, address, petsa ng kapanganakan, larawan, lagda, at petsa ng isyu ng card.

Ang TIN card ay ibinibigay ng BIR nang libre at gawa ito sa may kulay-dilaw na papel o manipis na cardboard na may logo ng BIR. Hindi ito nau-expire, kaya’t ito ay bisa magpakailanman, at hindi ninyo kailangang irenew ito.

Valid ID Ba Ang TIN Card ID?

Kahit na isang ID mula sa gobyerno ang TIN card, hindi ito kinikilala bilang bisa sa lahat ng transaksyon sa gobyerno at pribadong sektor.

Halimbawa, hindi tinatanggap ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang TIN card para sa aplikasyon at renewal ng pasaporte.

Gayunpaman, kinikilala pa rin ang TIN card bilang valid ID sa ilang transaksyon sa gobyerno, tulad ng aplikasyon para sa postal ID, NBI clearance, at police clearance, pati na rin sa mga transaksyon sa SSS.

Maaring tanggapin ng ilang bangko ang TIN card bilang pangalawang ID, ngunit kinikilala lamang nila ang digitized version nito. Subalit, itinigil na ng BIR ang paglalabas ng digitized ID at wala pa itong inanunsyo kung kailan ito muling ilalabas.

Also Read: Paano Mag-File ng Income Tax Return sa Pilipinas?

Kung kinakailangan ninyo ng valid ID para sa mga transaksyon sa bangko tulad ng pagbubukas ng savings account o pag-aapply ng loan, maari kayong mag-apply para sa iba pang mga accessible na IDs, tulad ng postal ID at UMID.

Magkano ang Halaga ng TIN ID?

Ang aplikasyon para sa TIN ID card ay libre. Gayunpaman, ang mga taxpayers na nais magpareplace ng nawawala o nasirang TIN card ay sisingilin ng Php 100.

Huwag basta-basta magtitiwala sa mga tao sa mga social media site na nagsasabing tutulungan kayo sa proseso ng aplikasyon ng TIN ID in exchange for a fee. Malamang na makikipag-ugnayan kayo sa mga scammer, dahil hindi pinapayagan ng BIR ang anumang third-party provider na magproseso ng TIN ID cards.

Ano ang mga Requirements para sa TIN ID?

Ang mga taxpayers na may rehistrasyon na sa BIR ay kailangang magpakita lamang ng isang government-issued ID kapag nag-aapply para sa TIN ID. Gayunpaman, ang mga unang beses na taxpayers ay kailangang magdala ng mga sumusunod na requirements sa kanilang mga rehiyonal na Revenue District Offices (RDOs) para mag-apply ng TIN at TIN ID sa parehong pagkakataon:

 1. Duly accomplished BIR registration form (BIR Form 1902 o 1904)
 2. Isa pang valid government-issued ID
 3. Community Tax Certificate (CEDULA)
 4. PSA Birth Certificate
 5. 1 x 1 larawan
 6. Marriage certificate/contract (kung mayroon)

Saan Ko Maaring Kunin ang Aking TIN ID?

Maari kang mag-apply para sa TIN ID sa revenue district office (RDO) kung saan ka rehistrado o kung saan ka magpaparehistro. Kailangan ang personal na pag-appear, ngunit maaring mag-request ng isang awtorisadong kinatawan para sa inyo basta’t magbigay kayo ng Special Power of Attorney. Tandaan na base sa Revenue Regulations No. 7-2012, pinoproseso at inilalabas ng mga RDO ang mga bagong TIN ID cards sa loob ng parehong araw, ngunit lamang kung mag-file kayo ng request bago ang cut-off period na 1 PM.

Sa kasalukuyan, wala pa ring online option para sa pag-aapply ng TIN ID.

Paano Kumuha ng TIN ID Kung Wala Kang TIN Number: Gabay para sa mga Bagong Empleyado o Unang Beses na Taxpayers

Ang TIN card ay isa sa mga valid ID sa Pilipinas na pinakamadali kunin. Sundan ang mga hakbang sa ibaba upang makakuha ng TIN ID kung wala ka pang TIN.

 1. Mag-apply para sa TIN Kung wala ka pang TIN, kailangan mong kumuha nito mula sa BIR. Hindi ka bibigyan ng TIN ID card kung wala kang TIN.
 2. Mag-apply para sa TIN ID sa parehong RDO na nagbigay sa iyo ng TIN Pagkatapos mong magawa ang proseso ng BIR RDO registration, maaari ka nang humiling ng TIN card. Gawin ito kaagad pagkatapos ibinigay sa iyo ng registration officer ang iyong TIN.

Maaaring ilabas ang TIN card mo sa loob ng ilang minuto o isang oras kung hindi masyadong abala ang RDO sa araw ng iyong transaksyon.

Gayunpaman, kapag nauubusan na ng papel para sa pag-print o nagkakaproblema ang sistema ng BIR, hinihiling nila sa iyo na bumalik sa RDO matapos ang isang hanggang tatlong araw na pantrabaho.

Also Read: Paano Magkalkula ng Income Tax Gamit ang Online Tax Calculator?

 1. Tanggapin ang iyong TIN ID Kapag natanggap mo na ang iyong TIN card, ilakip ang iyong 1 x 1 larawan at lagyan ng iyong lagda. Ipalaminate agad ang iyong ID card para maiwasan ang pinsala.

Paano Kumuha ng TIN ID Kung Ikaw Ay Mayroon Nang Kasalukuyang TIN Number

 1. Magpunta sa RDO (Revenue District Office) kung saan ka rehistrado Kung ikaw ay empleyado na mayroon nang TIN na inisyu ng iyong employer, dapat kang pumunta sa RDO kung saan ka rehistrado para mag-apply ng TIN card.

Sa mga nakaraang panahon, kinakailangan ng mga employer na mag-submit ng batch requests para sa TIN card ng kanilang mga empleyado. Gayunpaman, hindi na ito naa-apply dahil sa Revenue Memorandum Order No. 37-2019 na inilabas ng BIR noong Mayo 2019, na nangangailangan ng personal na pag-appear ng mga empleyado sa kanilang mga RDO upang kunin ang kanilang TIN ID card.

 1. Mag-apply para sa TIN ID Upang humiling at tanggapin ang TIN card, kailangan magpakita ang mga empleyado ng hindi bababa sa isang valid government-issued ID. Ang mga hindi magagamit para tanggapin ang kanilang TIN card ay maaring mag-assign ng kinatawan na mag-claim nito. Ang awtorisadong kinatawan ay kailangang magsumite ng Special Power of Attorney sa RDO na mag-iisyu ng TIN card.

Paano Kumuha ng TIN ID para sa mga Walang Trabaho

Ayon sa EO 98, maari ring mag-apply para sa TIN at TIN card ang mga estudyante at iba pang mga Pilipino na wala pang trabaho na may edad na 18 pataas, na nagbibigay sa kanila ng kakayahan na magtransaksyon sa mga institusyon ng gobyerno at pribadong sektor kahit wala silang trabaho.

Upang mag-apply ng TIN, kailangan mo ang mga sumusunod na requirements:

 1. Birth Certificate, driver’s license, passport (para sa mga non-resident aliens), Community Tax Certificate (CEDULA), o anumang valid government-issued ID na nagpapakita ng buong pangalan, address, at petsa ng kapanganakan.
 2. Marriage certificate (kung kasal ka)
 3. Maaaring hingan ka pa ng iba pang dokumento, depende sa layunin mo sa pag-aapply ng TIN. Para sa karagdagang impormasyon, huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa RDO kung saan mo isusumite ang iyong aplikasyon.

Para mag-apply ng TIN at TIN ID bilang isang walang trabaho na Pilipino, sundan ang mga hakbang na ito:

 1. Pumunta sa revenue district office (RDO) na may hurisdiksyon sa iyong lugar ng tinitirhan.
 2. Punan at isumite ang dalawang kopya ng BIR Form 1904.
 3. Isumite ang lahat ng kinakailangang dokumento.
 4. Hintayin ang iyong TIN na maproseso at pagkatapos ay mag-apply para sa TIN ID card.
 5. Tanggapin ang iyong TIN ID.

Paano Palitan ang Nawawala, Nasira, o Hindi Na-update na TIN ID

Nawala ang iyong TIN card? O nasira ito? Maari mong madaliang mapalitan ang iyong TIN card.

Sa bahaging ito, tatalakayin natin ang mga bagay na kailangan mong malaman bago pumunta sa BIR para mapalitan ang iyong ID card dahil sa nawala, ninakaw, o nasira ito. Ang impormasyon na ito ay isinasaalang-alang din para sa mga kababaihan na nais palitan ang kanilang apelyido mula sa kanilang dalaga na pangalan patungo sa kanilang kasalukuyang apelyido.

Mga Requirement para sa pagpapalit ng TIN card:

 1. Accomplished BIR Form 1905 (Application for Registration Information Update/Correction/Cancellation)
 2. Accomplished BIR Form 0605 (Payment Form)
 3. Kung nawawala ang TIN card: Notarized Affidavit of Loss (Maaring gumawa ng sariling affidavit o kumuha ng isa mula sa notary public malapit sa inyo. Karaniwang nagkakahalaga ito ng Php 150 hanggang Php 300+)
 4. Kung nasira ang TIN card: Lumang TIN card (original at photocopy)
 5. Para sa mga kababaihan na may asawa: Marriage certificate at lumang TIN card (original at photocopy)

Magkano ang bayad para sa pagpapalit ng TIN card? Kapag humiling ka ng replacement ng iyong TIN card sa BIR, sisingilin ka ng Php 100 na bayad para sa proseso.

Hakbang sa pag-aapply para sa replacement ng TIN card:

Hakbang 1: Bisitahin ang RDO kung saan ka rehistrado at kung saan inisyu ang iyong TIN.

Hakbang 2: Punan ang BIR Form 1905. Ibigay ang lahat ng kinakailangang detalye sa ilalim ng Part I – Taxpayer Information.

Sa ilalim ng Part II – Reason/Details of Registration Information Update/Correction, markahan ang “Replacement of Taxpayer Identification Number (TIN) Card” box ng “X.”

Para sa nawawala o nasirang card: Sa “Reason/Details,” markahan ang “Lost/Damaged” box.

Para sa mga nagpapalit ng apelyido dahil sa kasal: Sa “Other Updates,” markahan ang “Change of Civil Status” box. Pagkatapos, magpatuloy sa Numero 9 at punan ang lahat ng mga fields.

Sa Numero 12 (“Declaration”), isulat ang iyong pangalan at lagyan ng iyong lagda.

Also Read: Paano Mag-Claim ng Itemized Deductions sa Pilipinas?

Hakbang 3: Pumunta sa COR Update window at isumite ang iyong accomplished BIR Form 1905 at iba pang requirements para sa replacement ng TIN card.

Hakbang 4: Punan ang BIR Form 0605. Kapag tapos mo na, pumunta sa Payment window at isumite ang accomplished payment form para ipaverify ito.

Hakbang 5: Pumunta sa authorized agent bank ng iyong RDO3 para magbayad ng fee para sa TIN card. Sa bangko, humiling ng BIR payment slip at punan ito. Pagkatapos ng pagbayad, bibigyan ka ng resibo at machine-validated na BIR Form 0605.

Hakbang 6: Bumalik sa RDO at isumite ang resibo ng iyong bayad at machine-validated na BIR Form 0605 sa COR Update window. Kailangan mo rin ibigay ang original at photocopy ng iyong lumang TIN card (kung nasira o kung nagpalit ka ng apelyido dahil sa kasal).

Hakbang 7: Tanggapin ang iyong TIN card. Maaring ilabas ito sa parehong araw o pagkatapos ng hanggang limang araw na pantrabaho. Kung sa huli, magbibigay ang opisyal ng TIN Card Claim Slip na nagpapakita ng petsa ng pag-release ng iyong bagong TIN card.

Ang proseso ng aplikasyon para sa replacement ng TIN card, kasama ang pagbabayad sa bangko at pag-claim ng card, ay maaaring umabot ng mga 2 oras o mas kaunti. Maaari mong mapabilis ang proseso sa pamamagitan ng pag-download ng BIR forms online at pagpapakumpleto sa mga ito bago pumunta sa RDO.

Mga Tips at Babala

1. Huwag makipag-ugnayan sa mga fixer na nagbebenta ng TIN cards online Marami nang scammers sa Facebook ngayon, nagbebenta ng TIN ID assistance services sa halalang bayad at nagpapakunwari na lehitimo ang kanilang TIN cards. Lumalapit din sila sa mga tao na may mga transaksyon sa mga opisina ng gobyerno para magbenta ng mga cards na ito.

Bagamat nakakatukso itong gumamit ng kanilang serbisyo upang makatipid ng oras at effort, huwag kang magpapaloko sa scam na ito. Naglabas na ng public warning ang BIR laban sa mga fixer na nagbebenta ng pekeng TIN cards4, kasama ang paalala na ang mga tunay na cards ay hindi ibinebenta at inilalabas lamang ito ng BIR.

2. Maaring mag-assign ng authorized representative para kunin ang iyong TIN card Ibinanggit na namin ito sa itaas, ngunit ito ay itinutuloy namin dito.

Kung hindi ka makapunta nang personal para kunin ang iyong TIN card, maaring magawa ito ng isang awtorisadong kinatawan sa iyong pangalan, basta’t magdala ito ng notarized Special Power of Attorney (SPA) kasama ang iyong at ng kinatawan na mga valid government-issued IDs.

Ang TIN card ay maaaring kunin lamang sa RDO kung saan ka rehistrado.

3. Para sa mga anumang isyu kaugnay sa BIR, maaring makipag-ugnayan sa Customer Assistance Division ng BIR Maaring kontakin ang Customer Assistance Division sa pamamagitan ng hotline no. 8538-2000 o email (contact_us@bir.gov.ph).

Ito ang mga hakbang at impormasyon ukol sa pagkuha ng TIN ID card sa Pilipinas. Panatilihing mahigpit na sundan ang mga ito para magkaruon kayo ng lehitimong ID na maaaring gamitin sa mga transaksyon sa gobyerno at pribadong sektor.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.