Paano Kilalanin ang Isang Illegitimate Child sa Pilipinas?

Reading Time - 3 minutes
Paano Kilalanin ang Isang Illegitimate Child sa Pilipinas

Bilang ama ng isang illegitimate na anak, may kapangyarihan ka na baguhin ang inyong mga kapalaran sa pamamagitan lamang ng pagkilala (o hindi pagkilala) na ang bata ay sa iyo. Ito ang magtuturo sa iyo kung paano gamitin ang kapangyarihang ito sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga legal na pamamaraan na kasangkot sa pagkilala sa isang illegitimate na anak sa Pilipinas.

Also Read: Paano Itama ang Mali sa Birth Certificate

Paano Kinikilala ng Ama ang Isang Illegitimate na Anak?

Ang filiation ng isang illegitimate na anak ay maaaring mapatunayan sa parehong paraan at ebidensya tulad ng legitimate na mga anak, na ibig sabihin, sa pamamagitan ng record ng kapanganakan na lumalabas sa civil registrar o isang final na hatol; isang pag-amin ng filiation sa isang public document o private handwritten instrument at pinirmahan ng magulang na may kinalaman.

Kapag wala ang mga dokumentong ito, ang filiation ay maaari ring mapatunayan sa pamamagitan ng bukas at tuloy-tuloy na pagtataglay ng bata ng ganitong status o anumang iba pang paraan na pinapayagan ng Rules of Court at special na mga batas.

Partikular, maaaring kilalanin ng isang ama ang kanyang illegitimate na anak sa pamamagitan ng pag-execute at pagsusumite ng alinman sa mga sumusunod:

  • Pagpirma sa Affidavit of Admission of Paternity (AAP) sa likod ng Certificate of Live Birth (COLB) ng bata kung sa Pilipinas ipinanganak ang bata at ang Report of Birth (ROB) kung sa labas ng Pilipinas ipinanganak ang bata
  • Pag-execute ng isang hiwalay na public document tulad ng Affidavit of Admission of Paternity (AAP) o Affidavit of Acknowledgment
  • Pag-execute ng isang Private Handwritten Instrument (PHI), isang dokumento sa sulat-kamay ng ama na buong pusong pinipirmahan niya kung saan niya tuwing kinikilala ang pagiging ama ng bata habang siya’y nabubuhay.

Tandaan na ang pagkilala ng ama sa kanyang illegitimate na anak ay hindi awtomatikong magbibigay karapatan sa bata na gamitin ang apelyido ng ama. Kailangang mag-execute ng isang dokumento na tinatawag na Affidavit to Use the Surname of the Father (AUSF).

Ano ang Affidavit To Use the Surname of the Father (AUSF) at Sino ang Mag-e-execute ng Dokumento?

Ang AUSF ay isang dokumento na nagpapahintulot sa isang illegitimate na anak na gamitin ang apelyido ng ama. Ito ay dapat na ma-execute ng mga sumusunod:

  • NG INA (o tagapangalaga sa kawalan ng ina) kung ang bata ay 6 taong gulang pababa
  • NG BATA MISMO kung siya ay 7 taong gulang hanggang 17 taong gulang, na may patotoo ng ina (o tagapangalaga sa kawalan ng ina)
  • NG TAO MISMO nang walang pangangailangan ng patotoo kung siya ay 18 taong gulang pataas.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.