Paano Mag-Apply Para sa CHED Scholarship?

Reading Time - 8 minutes
How to Apply for CHED Scholarship

Ang CHED Scholarship ay isang programa na naglalayong suportahan ang mga karapat-dapat na estudyanteng Pilipino sa kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Narito ang mga hakbang at impormasyon na kailangan mong malaman upang mag-apply para sa CHED Scholarship sa 2024.

Also Read: Paano Pumili ng Tamang Internet Service Provider sa Pilipinas?

Pagiging Kwalipikado sa CHED Scholarship

Mga Pangkalahatang Kwalipikasyon

 • Ang CHED Scholarship Program para sa 2024 ay bukas para sa lahat ng mga Pilipinong estudyante na papasok bilang mga bagong mag-aaral sa kolehiyo.
 • Kailangan ay mamamayan ng Pilipinas ang aplikante.
 • Ang mga aplikante ay dapat magtapos o nakapagtapos na ng mataas na paaralan na may pangkalahatang timbang na karaniwang grado (GWA).
 • Ang kabuuang taunang kita ng mga magulang o tagapag-alaga ng aplikante ay hindi dapat lumagpas sa apat na raang libong piso (Php 400,000).
 • Ang aplikante ay maaari lamang tumanggap ng isang pinondohan ng gobyerno na programa sa pinansyal na tulong.
 • Ang mga aplikante ay dapat na hindi bababa sa 18 taong gulang sa ika-30 ng Hunyo, 2024.

Mga Kursong Priyoridad at Institusyon

 • Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay dapat mag-enroll o kasalukuyang naka-enroll sa mga kursong priyoridad ng CHED ayon sa CMO No. 1 s. 2104.
 • Ang mga kursong priyoridad ay kinabibilangan ng Engineering, Information Technology, Health Profession Education, at iba pa.
 • Ang mga aplikante ay dapat mag-enroll sa mga pribadong institusyon ng mas mataas na edukasyon (HEIs), mga pampublikong unibersidad at kolehiyo (SUCs), at mga lokal na unibersidad at kolehiyo (LUCs) na may Certificate of Program Compliance.

Mga Espesyal na Grupo ng Aplikante

Ang mga aplikante na kabilang sa mga espesyal na grupo ng mga tao tulad ng mga mahihirap at walang tahanan, mga taong may kapansanan (PWDs), mga solo magulang at/o kanilang mga dependents ay dapat magsumite ng mga sertipikasyon at/o mga ID na inisyu ng mga kaukulang opisina o ahensya.

Mga Benepisyo ng CHED Scholarship

 1. Tulong Pinansyal: Ang mga kwalipikadong estudyante ay maaaring makatanggap ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng Php 15,000 hanggang Php 30,000 kada semestre. Paliwanag: Ang halagang ito ay makakatulong sa mga estudyante upang mabawasan ang kanilang pinansyal na pasanin sa pagbabayad ng matrikula at iba pang mga gastusin sa pag-aaral.
 2. Pagiging Bukas sa Lahat ng Pilipino: Ang CHED Scholarship ay bukas para sa lahat ng mga Pilipinong mamamayan na nagnanais mag-enroll sa alinman sa mga kursong inaalok ng mga unibersidad at kolehiyo na kasapi ng CHED. Paliwanag: Ito ay nagpapakita ng pagiging inklusibo ng programa, na hindi pinipili ang mga aplikante batay sa kanilang pinagmulan o katayuan sa buhay.
 3. Pagpili ng Kurso: Ang mga aplikante ay maaaring kumuha ng hanggang dalawang kurso mula sa iba’t ibang disiplina. Paliwanag: Nagbibigay ito ng kalayaan sa mga estudyante na pumili ng kurso na naaayon sa kanilang interes at pangarap na karera.
 4. Pagtutok sa Kalidad ng Edukasyon: Ang CHED ay nagtitiyak ng access sa kalidad ng mas mataas na edukasyon at ginagarantiyahan ang kalayaan sa akademya para sa patuloy na intelektwal na paglago, pagsulong ng pag-aaral, at pagsasaliksik. Paliwanag: Ang pagtutok sa kalidad ay mahalaga upang matiyak na ang mga benepisyaryo ng scholarship ay makakatanggap ng edukasyon na maghahanda sa kanila para sa mga hamon ng hinaharap.
 5. Pagiging Patas sa Pagpili ng mga Iskolar: Ang mga aplikante ay hindi diskwalipikado batay sa mga insidenteng tulad ng kalamidad na maaaring makaapekto sa kanilang performance sa paaralan o pagkawala ng mga dokumento. Paliwanag: Ito ay nagpapakita ng pagiging makatarungan ng programa sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga estudyanteng nakaranas ng hindi inaasahang mga balakid.
 6. Pagtanggap ng Online na Aplikasyon: Ang Komisyon ay tumatanggap na ngayon ng mga aplikasyon sa online. Paliwanag: Ang proseso ng online application ay ginagawang mas madali at maginhawa para sa mga estudyante na mag-apply sa scholarship.
 7. Mga Responsibilidad ng Isang CHED Scholar: Ang programa ay may kasamang listahan ng mga responsibilidad na dapat tuparin ng mga iskolar. Paliwanag: Mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na mga responsibilidad upang matiyak na ang mga benepisyaryo ay seryoso at nakatuon sa kanilang pag-aaral.

Mga Espesyal na Programa sa Ilalim ng CHED Scholarship

Ang mga sumusunod ay ang mga pangunahing programa at detalye ng CHED Scholarship sa 2024:

CHED StuFAPs

Ang CHED StuFAPs ay nag-aalok ng tulong pinansiyal na nagkakahalaga ng Php 15,000 hanggang Php 30,000 kada semestre para sa mga estudyanteng Pilipino na papasok bilang first-year college mula sa Senior High School. Ang mga aplikante ay dapat may combined annual gross income ng kanilang mga magulang o guardian na hindi lalampas sa Php 400,000. Kailangan din nilang magsumite ng pinakahuling Income Tax Return (ITR) ng kanilang mga magulang o guardian.

CHED Merit Scholarship Program (CMSP)

Ang CMSP ay bukas para sa lahat ng mga karapat-dapat na Pilipino na nais mag-aral sa mga awtorisadong HEIs. Mayroong 13,455 slots na bukas para sa mga aplikante para sa taong 2023. Ang mga aplikante ay dapat magsumite ng kanilang high school report card at iba pang kinakailangang dokumento.

Also Read: Paano Sumulat ng Case Study Recommendation?

CHED-Tulong Dunong Scholarship

Ang CHED-Tulong Dunong Scholarship ay nagbibigay ng suporta para sa matrikula, iba pang gastusin sa edukasyon, at buwanang stipend para sa mga gastos sa pamumuhay. Ang mga aplikante ay dapat may GWA na hindi bababa sa 80% o katumbas nito para sa mga freshmen, at 85% para sa mga continuing students. Hindi rin dapat sila tumanggap ng anumang scholarship o tulong pinansiyal mula sa gobyerno.

CHED Scholarship Program (CSP)

Ang CSP ay nag-aalok ng financial assistance na sumasaklaw sa tuition at iba pang bayarin sa paaralan, stipends, at book/connectivity allowances kada semestre. Ang mga aplikante ay dapat magsumite ng kanilang aplikasyon sa pamamagitan ng online portal ng CHED.

Also Read: Paano Palaguin ang Iyong Pera sa Pilipinas Gamit ang Investments?

State Scholarship Program (SSP) at Private Education Student Financial Assistance (PESFA)

Ang SSP ay para sa mga kwalipikadong estudyante na mag-eenroll sa mga State Universities Colleges (SUCs) o accredited Local University Colleges (LUCs). Samantalang ang PESFA naman ay para sa mga estudyante na mag-eenroll sa mga Private Higher Education Institutions (HEIs). Ang mga benepisyo ay kinabibilangan ng tulong para sa matrikula, iba pang bayarin sa paaralan, stipend kada semestre, at book/connectivity allowance.

Mga Kinakailangang Dokumento

Kabilang sa mga dokumentong kailangan para sa aplikasyon ang patunay ng pagkamamamayan, mga akademikong rekisitos, mga rekisitos sa kita, at iba pang mga kinakailangan. Siguraduhing kumpleto at malinaw ang pagkakascan ng mga dokumentong ito bago isumite online.

Proseso ng Pag-apply ng CHED Scholarship

Narito ang hakbang-hakbang na gabay sa pag-apply para sa CHED Scholarship sa taong 2024.

 1. Suriin ang iyong kwalipikasyon:
 • Dapat ay isang mamamayang Pilipino at papasok o kasalukuyang nasa unang taon ng kolehiyo.
 • Kung ikaw ay mag-aapply para sa Full State Scholarship Program (FSSP) o Full Private Education Student Financial Assistance (FPESPA), kinakailangan na ang iyong General Weighted Average (GWA) ay 96% pataas.
 • Para naman sa Half-SSP at Half-PESPA, ang iyong GWA ay dapat nasa pagitan ng 93% hanggang 95%.
 • Ang kabuuang taunang kita ng iyong mga magulang o tagapag-alaga ay hindi dapat lumagpas sa PHP 400,000.
 • Dapat ay hindi ka pa nakakatanggap ng anumang financial assistance mula sa gobyerno.
 1. Maghanda ng mga kinakailangang dokumento:
 • Patunay ng pagkamamamayan (halimbawa, Certified True Copy ng Birth Certificate).
 • Mga dokumentong pang-akademiko tulad ng high school report card.
 • Dokumento ng kita ng pamilya.
 • Kung ikaw ay kabilang sa mga espesyal na grupo tulad ng PWD, solo parent, atbp., maghanda ng kaukulang sertipikasyon.
 1. Alamin ang mga benepisyo ng scholarship:
 • Ang mga benepisyo ay maaaring mag-iba depende kung ikaw ay mag-eenroll sa isang pribadong unibersidad (PHEIs) o sa isang State University (SUCs) / Local Universities and Colleges (LUCs).
 • Maaaring makatanggap ng financial assistance na nagkakahalaga mula PHP 15,000 hanggang PHP 30,000 kada semestre.
 1. Mag-apply online:
 • Ihanda at i-scan nang malinaw ang lahat ng kinakailangang dokumento.
 • Ipadala ang iyong aplikasyon at mga dokumento ONLINE sa kaukulang CHED Regional Office.
 • Para sa karagdagang impormasyon, maaaring mag-email o tumawag sa mga contact details na ibinigay ng CHED Regional Office.
 1. Tandaan ang deadline ng aplikasyon:
 • Ang aplikasyon para sa CHED Scholarship 2024 ay magsisimula NGAYON hanggang sa ika-15 ng Agosto 2024.
 1. Pumili ng kurso mula sa listahan ng CHED Priority Programs:
 • Dapat kang mag-enroll sa mga programang kinikilala at prayoridad ng CHED.
 1. Edad ng aplikante:
 • Dapat ay hindi bababa sa 18 taong gulang sa ika-30 ng Hunyo 2024.
 1. Maghintay para sa resulta ng aplikasyon:
 • Ang desisyon sa iyong aplikasyon ay gagawin ng StuFAPs Committee.

Mga Mahahalagang Paalala

 • Ang CHED Scholarship ay bukas para sa mga estudyanteng papasok pa lamang sa kolehiyo.
 • Ang aplikasyon para sa Academic Year 2024-2025 ay nagsimula noong Marso 19, 2023.
 • Ang mga aplikante ay dapat mag-enroll sa mga prayoridad na programa na kinikilala ng CHED.
 • Ang pagtanggap sa scholarship ay ipapaalam sa loob ng 120 araw mula sa simula ng bawat semestre.
 • Ang mga iskolar ay inaasahang magturo sa mga aprubadong SUCs/CHEd Institutes ng hindi bababa sa apat na taon pagkatapos ng pagtatapos o hanggang sa makapasa sila sa licensure examinations para sa kanilang napiling kurso, alinman ang mauna.
 • Hindi kinakailangan ng CHED Scholarship na magkaroon ng return service commitment pagkatapos makatanggap ng benepisyo, hindi tulad ng DOST Scholarship.

Manatiling nakatutok para sa mga update at huwag kalimutang sumali sa Facebook Group na https://www.facebook.com/groups/chedscholar para sa karagdagang impormasyon at suporta.

Tandaan na ang CHED Scholarship ay isang mahusay na oportunidad para sa mga estudyanteng Pilipino na nais magpatuloy ng kanilang edukasyon ngunit kulang sa pinansyal na kakayahan. Huwag palampasin ang pagkakataong ito at mag-apply na!

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.