Paano Magpatuloy sa Pagbabayad ng PhilHealth Contribution na Natigil?

Reading Time - 4 minutes
Paano Magpatuloy sa Pagbabayad ng PhilHealth Contribution na Natigil

Maraming mga miyembro ng PhilHealth ang tumitigil sa pagbabayad ng kanilang mga kontribusyon dahil sa iba’t ibang mga dahilan. Ang iba ay hindi natutupad ang kanilang mga obligasyon dahil sa mga limitasyon sa pinansyal o pagkawala ng trabaho, samantalang ang iba pang mga boluntaryong miyembro ay sinasadyang ginagawa ito dahil sa kanilang paniniwala na ito ay walang saysay.

Anuman ang mga pangyayari, ang ilang mga miyembro ay sa kalaunan ay “muling magsisimula” ng kanilang pagiging miyembro at magpapatuloy sa pagbabayad ng kanilang mga kontribusyon. Kung isa ka sa kanila, sasagutin ng artikulong ito ang lahat ng iyong mga madalas na itinatanong.

Paunawa: Inilathala ang artikulong ito para sa mga layuning pang-edukasyon lamang. Hindi kaugnay ang may-akda o ang Sisig Express sa PhilHealth, kaya ang mga tiyak na mga katanungan tungkol sa iyong pagiging miyembro at mga benepisyo ng seguro ay dapat na ipasa sa tamang awtoridad.

Naka-rehistro Na Ako Pero Hindi Nakapagbigay ng Kontribusyon sa Loob ng Mga Taon. Paano Ko Maaaring Muling Aktibuhin ang Aking PhilHealth Account?

Walang karagdagang rehistrasyon na kinakailangan. Ang bawat subscriber ng PhilHealth ay tumatanggap ng isang espesyal na numero ng pagkakakilanlan. Gayunpaman, kailangan mong i-renew ang iyong pagiging miyembro. Kailangan mong magsumite ng isang na-update na PMRF (PhilHealth Member Registration Form) para gawin ito.

Also Read: Paano Magkaroon ng PhilHealth ang Mga Estudyante?

Punan ang mga bahagi ng form na kailangang mabago mula noong huling beses kang nagbayad sa pamamagitan ng pag-check sa kahon na katabi ng pagbabago. I-update din ang iyong impormasyon sa kita.

Also Read: Paano Mag-Register sa PhilHealth Online?

Depende sa kung kailan ang iyong huling premium ay nabayaran, maaari kang maging pananagutan para sa anumang mga na-miss na mga ito. Upang talakayin ang iyong natatanging sitwasyon at ang tamang bayad, dapat kang dumaan sa iyong lokal na sangay ng PhilHealth dahil maaaring magkaiba ito mula sa kaso hanggang kaso.

Kailangan Ko Bang Magbayad para sa mga Na-miss / Hindi Nabayarang mga Kontribusyon sa PhilHealth?

Oo. Sa ilalim ng IRR ng UHC, ang hindi pagbabayad ay hindi magreresulta sa pagtatapos ng pagtanggap ng mga benepisyo; gayunpaman, ikaw ay magiging obligado na bumawi sa anumang mga na-miss na mga pagbabayad at buwanang interes na nagkakabuo.

Kung nagawa mo ang siyam na sunud-sunod na buwanang mga pagbabayad bago ang mga buwan na hindi nabayaran o isang retroaktibong pagbabayad sa loob ng isang buwan pagkatapos ng mga buwan na hindi nabayaran, ikaw ay karapat-dapat na gumawa ng isang pagbabayad na pabalik para sa hanggang tatlong buwan. Kung hindi, kakailanganin mong magbayad ng multa.

Muli, mas mabuti na personal na pumunta sa iyong lokal na opisina ng PhilHealth upang talakayin ang iyong kaso at suriin kung magkano ang kailangan mong bayaran para sa mga na-miss na kontribusyon.

Paano Ako Makakapagbayad ng Aking Hindi Nabayarang mga Kontribusyon sa PhilHealth?

Ang PhilHealth ay nagpapahintulot ng retroaktibong pagbabayad ng kontribusyon kung ang miyembro ay nagbayad ng siyam na sunud-sunod na buwanang mga kontribusyon bago ang mga buwan na hindi nabayaran / na-miss na quarter.

Also Read: Paano Magbayad ng PhilHealth Gamit ang GCash?

Bukod dito, dapat kang magbayad nang pabalik sa loob ng isang buwan pagkatapos ng mga buwan na hindi nabayaran.

Halimbawa, na-miss mo ang pagbabayad ng iyong mga kontribusyon sa PhilHealth mula Hulyo hanggang Setyembre 2019. Maaari kang magbayad nang pabalik para sa mga buwan na hindi nabayaran sa loob ng Oktubre 2019 kung ikaw ay patuloy na nagbayad ng iyong mga kontribusyon mula Oktubre 2018 hanggang Hunyo 2019.

Ang mga miyembro ay HINDI tatanggihan ng PhilHealth coverage dahil sa hindi pagbabayad ng mga premium. Gayunpaman, ang mga miyembro na may hindi kumpletong mga kontribusyon sa PhilHealth na hindi nagbayad sa kanila sa loob ng grace period, tulad ng naipaliwanag sa itaas, ay ngayon ay sisingilin para sa kanilang hindi nabayarang buwanang mga premium na may mga interes (nagkakabuo buwan-buwan).

Nag-resign Ako Mula sa Aking Trabaho Upang Maging isang Self-Employed Member / OFW. Paano Ako Makakapagpatuloy sa Pagbabayad ng Aking mga Kontribusyon sa PhilHealth?

Kung itinigil mo ang iyong mga pagbabayad ng kontribusyon sa PhilHealth dahil nag-resign ka mula sa lokal na empleyo upang maging self-employed o isang OFW, dapat kang bumisita sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth upang i-update ang iyong kategorya ng pagiging miyembro sa Informal Economy – Self-Earning Individual o Migrant Worker (alinman ang naaangkop).

Kapag na-update ang iyong data ng pagiging miyembro, maaari kang magsimulang magbayad muli ng mga kontribusyon sa anumang Local Health Insurance Office o accredited na mga collecting agents sa buong bansa o sa ibang bansa.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.