Paano Mag-Claim ng Itemized Deductions sa Pilipinas?

Reading Time - 30 minutes
Paano Mag-Claim ng Itemized Deductions sa Pilipinas

Salungat sa popular na paniniwala, hindi lahat ng gastos sa negosyo ay maaring ibawas bilang deductions para sa income tax.

Bilang isang may-ari ng negosyo, dapat mong malaman ang mga limitasyon, mga eksepsyon at karagdagang mga kinakailangan ng ilang mga gastos upang maayos na ma-claim ang mga itemized deductions.

Sa kahulugan, ang itemized deductions ay ang mga gastos na eligible kang mag-claim para mabawasan ang iyong taxable income. Ang artikulong ito ay tatalakay sa mga itemized deductions na madalas na mali ang paggamit ng mga taxpayers.

Disclaimer: Ang artikulong ito ay para lamang sa pangkalahatang impormasyon at hindi kapalit ng propesyonal na payo.

Pangkalahatang Kinakailangan sa Pag-claim ng Mga Deductions

Ang mga sumusunod ay ang pangkalahatang kinakailangan upang ma-claim ang mga deductions:

 1. Dapat ay ordinaryo at kinakailangang mga gastos na nabayaran/naganap sa loob ng taong taxable para sa pagpapaunlad, pamamahala, operasyon at/o pagpapatakbo ng kalakalan, negosyo o propesyon tulad ng mga suweldo at iba pang remuneration, mga gastos sa paglalakbay, renta, at mga gastos sa entertainment, libangan at mga gastos na kaugnay ng kalakalan (tingnan ang sumusunod na mga seksyon para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga gastos na ito at kanilang tiyak na mga kinakailangan);
 2. Substantiated by Adequate Proof – naidokumento ng mga opisyal na resibo o sapat na mga rekord na nagpapakita ng: (a) halaga na ibinabawas at; (b) koneksyon o relasyon ng gastos sa negosyo/kalakalan;
 3. Hindi labag sa batas, moral, public policy o order (hal. mga suhol, kickbacks o kahalintulad na mga bayad);
 4. Ang mga buwis na kinakailangang i-withhold (kung applicable) ay maayos na nai-withhold at naipasa sa tamang panahon.

Iba’t Ibang Mga Gastos at Kanilang Tiyak na mga Kinakailangan

1. Rental Expense

Ang makatwirang allowance para sa mga renta at/o iba pang mga bayad na kinakailangan bilang patuloy na paggamit o pag-aari, para sa mga layunin ng kalakalan, negosyo o propesyon, o ari-arian kung saan ang taxpayer ay hindi kumuha o hindi kumukuha ng titulo o kung saan siya ay walang equity maliban sa pagiging isang lessee, user o possessor.

Ang mga resibo na nagastos, binayaran para sa at inisyu sa pangalan ng taxpayer ay ire-record bilang sariling mga gastos para sa mga layunin ng income tax. Ang mga gastos na ito ay maaring i-claim bilang mga deductions mula sa gross income basta ito ay maayos na substantiated ng mga Official Receipts/Invoices na inisyu ng mga third-party establishments.

Bilang isang itemized deduction:

 • Depende sa accounting method na ginamit (cash basis vs. accrual basis)
 • Kung may mga advance payments at ang payee ay hindi isang general professional partnership, ang buong halaga ay deductible at sa gayon ay subject sa VAT at Withholding Tax.

Mga Halimbawa:

Case 1: Ang Lessee ay nagbayad ng 3 sa loob ng 12 na buwan ng taxable year

 • Accrual = Ang Lessee ay maaaring mag-claim ng mga gastos bawat buwan para sa buong taon basta maipakita niya ito sa pamamagitan ng mga opisyal na resibo. Kailangan din nilang magbayad sa BIR ng withholding tax sa nag-claim na gastos. Gayunpaman, ang lessee ay maaari lamang mag-claim ng input VAT sa 3 buwan na binayaran.
 • Cash = Ang Lessee ay maaaring i-expense ang 3 buwan, mag-claim ng input VAT sa 3 buwan na binayaran at mag-withhold lamang para sa 3 buwan na binayaran.

Case 2: Ang Lessee ay nagbayad ng advance na nagkakahalaga ng 12 buwan sa simula ng taon

Accrual at Cash basis = Ang Lessee ay maaaring i-expense ang buong bayad sa Enero, mag-claim ng input VAT na nagkakahalaga ng 12 buwan sa 1st quarter at ang lessee ay dapat magbayad ng EWT (expanded withholding tax) na nagkakahalaga ng 12 buwan sa Pebrero.

2. Entertainment, Amusement, at Representation (EAR) Expense

Mga Kinakailangan para sa deductibility

 • Dapat ito ay direktang konektado sa pagpapaunlad, pamamahala at operasyon ng kalakalan, negosyo o propesyon ng taxpayer; o direktang kaugnay o sa pagsulong ng kanyang kalakalan, negosyo o pagsasagawa ng propesyon;
 • Hindi labag sa batas, moral, magandang kaugalian, public policy o public order;
 • Hindi ito dapat nabayaran, direkta o hindi direkta, sa isang opisyal o empleyado kung ito ay nagtataglay ng suhol, kickback, o iba pang katulad na bayad;
 • Hindi ito dapat lumampas sa prescribed ceiling.

Limitasyon sa EAR Expense

 • Para sa mga taxpayer na nakikibahagi sa pagbebenta ng mga kalakal/properties – 0.50% ng net sales (i.e., gross sales less sales returns/allowances at sales discounts)
 • Para sa mga taxpayer na nakikibahagi sa pagbebenta ng mga serbisyo (kasama ang pagsasagawa ng propesyon at paggamit o pagpapaupa ng mga ari-arian) – 1% ng net revenues (i.e., gross revenues less discounts)
 • Para sa mga taxpayer na nakikibahagi sa parehong pagbebenta ng mga kalakal/ properties at serbisyo – i-prorate ang aktwal na EAR expense upang matukoy ang na-allocate na EAR para sa bawat uri ng pagbebenta at pagkatapos ay ikumpara ito sa limitasyon para sa bawat pagbebenta. Ang kabuuan ng mas mababa sa na-allocate na EAR at ang limitasyon para sa bawat uri ng pagbebenta ay magiging ang deductible EAR expense.

Mga Suhol, Kickbacks, at Katulad na mga Bayad

Kung ang bayad ay nagtataglay ng suhol o kickback, hindi ito papayagan bilang isang deduction mula sa gross income. Gayunpaman, kahit na ito ay hindi itinuturing na deductible, ito ay magiging bahagi ng gross income ng tatanggap.

Ang terminong “Representation Expenses” ay tumutukoy sa mga gastos na nagastos ng isang taxpayer kaugnay ng kanyang kalakalan, negosyo o pagsasagawa ng isang propesyon, sa pag-aliw, pagbibigay ng libangan at recreasyon sa, o pagkikita sa, isang bisita o mga bisita sa isang kainan, lugar ng libangan, country club, teatro, konsiyerto, dula, sporting event, at katulad na mga kaganapan o lugar.

Para sa mga layunin ng mga Regulations na ito, ang mga gastos sa representasyon ay hindi tumutukoy sa mga fixed representation allowances na subject sa withholding tax sa mga suweldo alinsunod sa angkop na mga revenue regulations.

Sa kaso lalo na ng isang bansa, golf, sports club, o anumang katulad na club kung saan ang empleyado o opisyal ng taxpayer ay ang rehistradong miyembro at ang mga gastos na nauugnay dito ay binayaran ng taxpayer, magkakaroon ng presumption na ang mga gastos na ito ay fringe benefits na subject sa fringe benefits tax maliban na lang kung mapapatunayan ng taxpayer na ito ay aktwal na mga gastos sa representasyon.

Para sa mga layunin ng pagpapatunay na ang nasabing gastos ay isang gastos sa representasyon at hindi fringe benefits, ang taxpayer ay dapat mag-maintain ng mga resibo at sapat na mga rekord na nagpapakita ng

 • Halaga ng gastos;
 • Petsa at lugar ng gastos;
 • Layunin ng gastos;
 • Profesyon o relasyon ng negosyo ng gastos;
 • Pangalan ng tao at kumpanya na inaliw na may mga detalye ng kontak.

Mga Exclusions

Ang mga sumusunod na mga gastos ay hindi itinuturing na entertainment, amusement at recreation expenses:

 • Mga gastos na itinuturing bilang kompensasyon o fringe benefits para sa mga serbisyong ibinigay sa ilalim ng relasyon ng employer-employee, alinsunod sa Revenue Regulations 2-98, 3-98 at mga pagbabago nito;
 • Mga gastos para sa mga charitable o fundraising events;
 • Mga gastos para sa isang bonafide na pulong ng negosyo ng mga stockholders, partners o directors;
 • Mga gastos para sa pagdalo o pagsponsor ng isang empleyado sa isang pulong ng business league o professional organization;
 • Mga gastos para sa mga kaganapan na inorganisa para sa promosyon, marketing at advertising kabilang ang mga konsiyerto, mga kumperensya, mga seminar, mga workshop, mga kumbensyon, at iba pang katulad na mga kaganapan;
 • Iba pang mga gastos ng katulad na kalikasan.

Sa kabila ng naunang nabanggit, ang mga item ng mga exclusions ay maaaring mag-qualify bilang mga item ng deduction sa ilalim ng Section 34 ng Tax Code ng 1997, subject sa mga kondisyon para sa deductibility na nakasaad doon.

3. Interests

Ang Interest ay tinukoy bilang kabayaran para sa paggamit o pagtitiis o detensyon ng pera, anuman ang tawag o denominasyon nito5.

Mga Kinakailangan para sa Deductibility

 • Mayroong pagkakautang;
 • Ang interest ay nabayaran o naganap;
 • Ang pagkakautang ay dapat pag-aari ng taxpayer;
 • Ang pagkakautang ay konektado sa kalakalan, negosyo, o pagsasanay ng propesyon ng taxpayer;
 • Ang interest ay nabayaran o naganap sa loob ng taxable year;
 • Ang interest ay nakasaad sa pagsulat;
 • Ang interest ay legal na dapat bayaran;
 • Ang pagkakautang ay hindi sa pagitan ng mga magkakaugnay na taxpayers;
 • Ang interest ay hindi naganap para pondohan ang petroleum explorations;
 • Kung naganap sa pagkakautang upang makakuha ng ari-arian, ang interest ay hindi itinuring bilang capital expenditure.

Karaniwang Pinagmumulan ng Interest Expense para sa Income Tax Purposes

 • Ordinaryo at kinakailangang mga utang na may kaugnayan sa negosyo;
 • Deficiency taxes na kumakatawan sa interest sa hindi nabayarang mga buwis. Ito ay nagsisimula mula sa petsa na hinihingi ng batas na mag-file hanggang sa petsa ng pagtanggap ng demanda mula sa BIR;
 • Delinquent taxes na kumakatawan sa interest sa hindi nabayarang mga buwis pagkatapos ng pagtanggap ng demanda mula sa BIR.

Tax Arbitrage (Limitasyon sa Deductibility ng Interest Expenses)

Mahalagang tandaan na hindi maaaring i-claim ng negosyo ang kabuuan ng interest bilang gastos.

Ang halaga ng deductible interest ay babawasan ng halaga na katumbas ng 33% ng interest income na kinita na napasailalim sa final withholding tax.

Ang 33% ay kumakatawan sa pagkakaiba ng 30% RCIT (regular corporate income tax) tax rate at ang 20% final tax rate sa interest income, hinati sa 30% RCIT.

Ilustrasyon: Ang korporasyon X ay kumita ng Php 100,000 interest income mula sa bank deposits na napasailalim sa 20% final tax at nagkaroon ng Php 50,000 interest expense mula sa mga utang nito.

Also Read: Paano Mag-Compute, File, at Bayaran ang Capital Gains Tax sa Pilipinas?

Ang halagang deductible ay babawasan ng Php 33,000 (33% ng Php 100,000 interest income). Kaya, ang deductible interest expense ay magiging Php 17,000 lamang.

Sa ilalim ng RMC 31-2009, ang BIR ay naglathala ng isang BSP memorandum na inuulit ang probisyon ng Revenue Regulation No. 13-2000 na ang limitasyon ay mag-aapply anuman ang kung ang taxpayer ay pumasok sa isang tax arbitrage scheme o anuman ang petsa kung kailan naganap ang interest-bearing loan at ang petsa kung kailan ginawa ang investment, basta sa loob ng taxable year, mayroong interest expense na naganap sa isang panig at may interest income na kinita sa kabilang panig, na ang interest income ay napasailalim sa final withholding tax.

Interest o Hindi?

May mga pagkakataon kung saan ang ilang “interests” ay hindi itinuturing bilang interest expense para sa income tax purposes. Ibig sabihin, ang mga “interests” na ito ay may ibang tax treatment at ang hindi pagbabayad ng naaangkop na mga buwis ay magreresulta sa hindi kinakailangang mga penalty.

 1. Ang interest na binayaran ng isang korporasyon sa scrip dividends ay isang allowable deduction.
 2. Ang tinatawag na interest sa preferred stock, na sa katotohanan ay isang dividend dito, ay hindi maaaring ibawas sa pagkalkula ng net income.
 3. Sa kaso ng mga bangko at loan o trust companies, ang interest na binayaran sa loob ng taon sa mga deposito o sa perang natanggap para sa investment at secured ng interest-bearing certificates of indebtedness na inisyu ng naturang bangko o loan o trust company ay maaaring ibawas mula sa gross income.
 4. Ang interest na binayaran ng taxpayer sa isang mortgage sa real estate kung saan siya ay legal o equitable owner, kahit na ang taxpayer ay hindi direktang liable sa bond o note na secured ng naturang mortgage, ay maaaring ibawas bilang interest sa kanyang pagkakautang.

4. Losses

May mga pagkakataon kung saan ang mga bagay ay hindi nagaganap ayon sa plano. Sa kabutihang palad, ang batas ay nagbigay ng isang mapagbigay na probisyon upang paganahin ang mga taxpayer na i-claim ang mga pagkalugi bilang gastos at sa huli ay mabawasan ang kanilang income taxes basta’t susundin nila ang ilang mga patakaran.

Mga Kinakailangan para sa Deductibility

 • Aktwal na naranasan at na-charge-off sa loob ng taxable year at hindi nakompensahan ng insurance o iba pang anyo ng indemnity;
 • Naganap sa kalakalan, propesyon o negosyo;
 • Sa ari-arian na konektado sa kalakalan, negosyo, o propesyon, kung ang pagkalugi ay nagmula sa mga sunog, bagyo, pagkasira ng barko o iba pang mga kalamidad, o mula sa pagnanakaw, theft, o embezzlement;
 • Naranasan sa isang sarado at nakumpletong transaksyon.

Insurance payments: Ang insurance na natanggap bilang kompensasyon para sa isang pagkalugi ay dapat ibawas sa pagkalkula ng halaga ng pagkalugi. Kung ang insurance proceeds ay lumampas sa net book value ng nasirang assets, ang sobra ay dapat pasailalim sa regular income tax, ngunit hindi sa VAT, dahil ang indemnification ay hindi isang aktwal na pagbebenta ng mga kalakal ng insured company sa insurance company.

Pagkalugi na nagmula sa casualty, pagnanakaw, theft o embezzlement: Ang taxpayer ay dapat mag-file ng isang sworn declaration of loss na dapat i-file sa loob ng 45 araw mula sa petsa ng pangyayari. Ang kabiguan na i-report ang pagnanakaw o pagnanakaw sa pulisya ay maaaring gamitin laban sa taxpayer. Gayunpaman, ang isang simpleng ulat ng pinaghihinalaang pagnanakaw o pagnanakaw sa mga awtoridad ng pulisya ay hindi itinuturing bilang kongkretong patunay ng pagkalugi na nagmula dito.

Voluntary removal ng mga gusali: Ang pagkalugi dahil sa kusang pag-alis o pag-demolish ng mga lumang gusali, ang pag-scrap ng lumang makinarya, kagamitan, atbp., na kaugnay sa mga renewals at replacements ay maaaring ibawas mula sa gross income.

Kapag ang isang taxpayer ay bumili ng real estate kung saan matatagpuan ang isang gusali, na kanyang pinagiba upang magtayo ng bagong gusali, ito ay ituturing na ang taxpayer ay walang naranasang deductible expense dahil sa gastos ng pag-alis, ang halaga ng real estate, exclusive ng lumang improvements, ay ipinapalagay na katumbas ng purchase price ng lupa at gusali kasama ang gastos ng pag-alis ng walang silbing gusali.

Impairment o pagkalugi ng useful value ng depreciable assets: Sa pangkalahatan, ang pagbaba sa halaga ng assets sa pamamagitan ng fluctuation ng market prices o iba pa ay hindi deductible para sa income tax, maliban kung ang mga ito ay aktwal na na-dispose, nawasak o naibenta sa mas mababa sa kanilang aktwal na halaga. Gayunpaman, ang permanenteng pagbaba o permanenteng pag-abandona ng isang asset dahil sa mga sumusunod na dahilan ay allowable deductions.

 • isang pagtaas sa gastos o pagbabago sa paggawa ng anumang produkto ay nagpapahiwatig na kailangang iwanan ang naturang paggawa kung saan ang espesyal na makinarya ay eksklusibong nakatuon.
 • kung saan ang bagong batas ay direkta o hindi direktang ginagawang imposible ang patuloy na kumikitang paggamit ng ari-arian.

Pagkalkula

Ang taxpayer ay maaaring mag-claim bilang isang deduction ang aktwal na pagkalugi na naranasan. Sa pagtukoy ng halaga ng pagkalugi, dapat magkaroon ng ayusin para sa mga improvements, depreciation at ang salvage value ng ari-arian.

Gusali at Makinarya:

 • Mga gusali, lamang kapag ito ay permanente nang inabandona o permanente nang ginamit sa isang radikal na ibang paggamit, at;
 • Mga makinarya, lamang kapag ang paggamit nito bilang gayon ay permanente nang inabandona. Anumang pagkalugi na idededuct sa ilalim ng eksepsyong ito ay dapat na i-charge off sa mga libro at lubos na ipaliwanag sa mga return ng kita.

Casualty Loss: ay isa na nangyari sa isang makikilalang pangyayari na biglaan, hindi inaasahan o di-pangkaraniwan. Kasama sa mga halimbawa ang pagkalugi na dulot ng sunog maliban kung ang taxpayer ang nagtakda ng sunog, kung saan walang available na deduction. Ang halagang deductible ay dapat ibase sa mga sumusunod:

 • Total destruction – ang net book value bago ang casualty ang dapat gamitin bilang batayan sa pag-claim ng mga pagkalugi, na babawasan ng halaga ng insurance o kompensasyon na natanggap;
 • Partial destruction – ang replacement cost upang maibalik ang property sa normal nitong operating condition ang dapat gamitin ngunit sa walang pagkakataon ang deductible loss ay dapat higit sa net book value ng property bilang kabuuan bago ang casualty. Ang sobra ng replacement cost sa book value ay dapat i-capitalize.

5. Net Operating Loss Carry-Over (NOLCO)

Ang Net Operating Loss Carry-Over (NOLCO) ay isang item na ibinabawas mula sa Gross Income para makarating sa Taxable Income.

Sa taon kung saan mayroong operating loss, ang naturang operating loss ay maaaring dalhin sa susunod na panahon bilang isang ibinabawas na item mula sa gross income. Ang NOLCO ay maaaring dalhin bilang isang deduction mula sa gross income sa susunod na 3 magkakasunod na taxable years kaagad kasunod ng taon ng pagkalugi.

Kung ang OSD (optional standard deduction) ay available, hindi maaaring sabay na i-claim ng taxpayer ang NOLCO. Gayunpaman, ang 3 taong panahon ay hindi napuputol.

Tandaan na dapat walang malaking pagbabago sa pagmamay-ari.

Sa huli, hindi maaaring tamasahin ng isang korporasyon ang benepisyo ng NOLCO hangga’t ito ay subject sa MCIT (minimum corporate income tax) sa anumang taxable year. Ang pagtakbo ng tatlong taong panahon para sa pag-expire ng NOLCO ay hindi napuputol ng katotohanan na ang naturang korporasyon ay subject sa MCIT sa anumang taxable year sa loob ng naturang tatlong taong panahon.

Ang mga sumusunod ay hindi entitled sa anumang deduction para sa NOLCO:

 • Offshore Banking Units (OBUs) at Foreign Currency Deposit Units (FCDUs);
 • Yung mga rehistrado sa BOI o PEZA na tinatamasa ang Income Tax Holiday (ITH) – para sa mga taong sakop ng ITH;
 • Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) registered enterprises;
 • Foreign corporations na engaged sa international shipping o air carriage business sa Pilipinas;
 • Anumang tao na tinatamasa ang exemption mula sa income tax, kaugnay sa kanyang operasyon sa panahon kung saan applicable ang exemption.

Ang pagkalugi mula sa wash sales ng shares of stocks o securities: Hindi maaaring ibawas ng isang taxpayer ang anumang pagkalugi na inaangkin na naranasan mula sa pagbebenta o iba pang disposisyon ng stock, kung, sa loob ng panahon na nagsisimula tatlumpung (30) araw bago ang petsa ng naturang pagbebenta o disposisyon at nagtatapos tatlumpung (30) araw pagkatapos ng naturang petsa (na tinutukoy sa seksyong ito bilang animnapu’t isang (61)-araw na panahon), siya ay nakakuha (sa pamamagitan ng pagbili o sa isang palitan kung saan ang buong halaga ng gain o loss ay kinilala ng batas), o pumasok sa isang kontrata o opsyon upang makakuha, ng halos magkaparehong stock.

Gayunpaman, ang pagbabawal na ito ay hindi nalalapat sa kaso ng isang dealer sa stock kung ang pagbebenta o iba pang disposisyon ng stock ay ginawa sa ordinaryong kurso ng negosyo ng naturang dealer.

Substantially identical: nangangahulugan na ang stock ay dapat na pareho ng klase, o sa kaso ng mga bonds, ang mga tuntunin nito ay dapat pareho.

Also Read: Updated na Listahan ng Revenue District Offices: BIR RDO Codes

Mga Kinakailangan para sa Wash Sales:

 • Dapat mayroong capital loss mula sa pagbebenta ng stocks na hawak bilang cap ass.
 • Dapat mayroong pagbili ng identical stock sa loob ng 61-araw na panahon.

Ang formula para sa pagkalkula ng deductible loss sa wash sales:

I. Bilang ng shares na naibenta

Multiply by: (Gross Selling Price o GSP/share na naibenta – Cost/share na naibenta)

Equals: Indicated Loss

II. Bilang ng shares na binili 30 araw bago o 30 araw pagkatapos ng pagbebentang ito

Multiply by: (GSP/share na naibenta – Cost/share na naibenta)

Equals: Non-deductible Loss

III. Indicated loss + Non-deductible Loss = Deductible Loss.

Pagkalugi mula sa Pagsusugal: deductible lamang sa lawak ng gains mula sa wagering transactions at hindi maaaring ibawas mula sa ibang gains o income items. Samantalang ang gains mula sa pagsusugal ay taxable sa kabuuan.

Related Party Transactions: Walang pagkalugi na makikilala mula sa mga transaksyon sa mga related parties.

6. Bad Debts

Ang Bad Debts ay yung mga utang o receivables na dapat bayaran sa taxpayer na aktwal na napatunayang walang halaga at na-charge off sa loob ng taxable year.

Mga Kinakailangan para sa Deductibility

 • Dapat mayroong umiiral na pagkakautang na dapat bayaran sa taxpayer na dapat ay valid at legal na hinihingi;
 • Ang parehong ay HINDI dapat naranasan sa isang transaksyon na pinasok sa pagitan ng mga related parties na nakalista sa ilalim ng Section 36(B) ng Tax Code;
 • Ang parehong ay dapat konektado sa kalakalan, negosyo o pagsasanay ng propesyon ng taxpayer;
 • Ang parehong ay dapat aktwal na na-charge off sa mga libro ng accounts ng taxpayer sa katapusan ng taxable year;
 • Ang parehong ay dapat aktwal na napatunayang walang halaga at hindi makokolekta sa katapusan ng taxable year, MALIBAN PARA SA MGA BANGKO kung saan ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang magpapatunay ng kawalan ng halaga ng bad debts at mag-aapruba ng pag-write-off ng nasabing mga utang.
 • Sa kasalukuyan, sa ilalim ng mga regulasyon ng BSP, ang BSP ay dapat na ma-notify sa desisyon ng Board of Directors na ideklara ang receivables bilang walang halaga.

Worthless Debts: Ang pagtukoy kung ang isang utang ay walang halaga ay dapat gawin sa pamamagitan ng pagtukoy sa lahat ng nauugnay na ebidensya, kasama ang pangkalahatang pinansyal na kondisyon ng debtor at kung ang utang ay secured ng collateral. Isang receivable ay itinuturing na walang halaga kung pagkatapos ng makatwirang mga hakbang upang kolektahin ang utang, walang posibilidad ng pagbawi sa anumang oras sa hinaharap.

Dapat tandaan, gayunpaman, na hindi kinakailangang mag-file ng collection suit sa korte. Sapat na ang makatwirang mga pagsisikap ay ginawa upang kolektahin ang utang, at ang mga pagsisikap na ito ay napatunayang hindi makabuluhan.

Recovery of Bad Debts Previously Written Off: Ito ay taxable lamang kung mayroong nakaraang benepisyo na nakuha mula rito, i.e., ito ay dati nang inangkin bilang isang deduction para sa income tax purposes. Kung walang ganitong deduction na inangkin, kung gayon ang kasunod na pagbawi ng bad debt o uncollectible account ay hindi taxable, ito ay kilala bilang tax benefit rule.

7. Depreciation

Ang Depreciation ay ang unti-unting pagbaba sa useful value ng ari-arian na ginagamit sa kalakalan o negosyo na bunga ng pagkaubos, wear and tear, at normal na obsolescence.

Mga Kinakailangan para sa Depreciation Deduction

 • dapat makatwiran;
 • dapat para sa ari-arian na ginagamit o empleyado sa negosyo, o pansamantalang hindi ginagamit;
 • dapat na-charge off sa loob ng taxable year

Mga Paraan para sa Pagkalkula ng Depreciation

 • Straight-line method;
 • Declining-balance method;
 • Sum-of-the-years digit method;
 • Anumang iba pang paraan na maaaring itakda ng Secretary of Finance sa rekomendasyon ng BIR.

Tandaan na ang anumang pagbabago sa paraan ng depreciation o mga pagbabago sa tinatayang useful life ay nangangailangan ng pag-apruba ng BIR.

Kung gumagamit ng revaluation model, ang umanong pagtaas sa depreciation na dulot ng pagtaas ng FV (appraisal value) ay hindi dapat pansinin. Ang depreciation ay dapat lamang ibase sa historical costs. Sa buod, ang mga allowable changes sa depreciation expense ay dapat lamang mula sa mga pagbabago sa useful life, salvage value, karagdagang capitalizable costs, at pagbabago sa paraan ng depreciation. Kailangan paunang kumuha ng ruling mula sa BIR bago gawin ang mga pagbabagong ito.

Sa ilalim ng kasalukuyang mga patakaran, ang sumusunod na mga gabay ay dapat sundin sa pagtukoy kung maaaring i-claim o hindi ang depreciation expense sa account ng mga sasakyang nai-capitalize ng taxpayer, o sa pag-claim ng iba pang mga gastos at input taxes sa account ng nasabing sasakyan:

 • Walang ibabawas mula sa gross income para sa depreciation maliban na lang kung mapatunayan ng taxpayer ang pagbili gamit ang sapat na ebidensya, tulad ng official receipts o iba pang adequate records na naglalaman ng mga sumusunod, sa iba pa:
  • Tiyak na Motor Vehicle Identification Number, Chassis Number, o iba pang registrable identification numbers ng Sasakyan;
  • Ang kabuuang presyo ng tiyak na Sasakyan na subject sa depreciation; at
  • Ang direktang koneksyon o relasyon ng Sasakyan sa pagpapaunlad, pamamahala, operasyon, at/o pagpapatakbo ng kalakalan o negosyo o propesyon ng taxpayer;
 • Isang Sasakyan lamang para sa transportasyon sa lupa ang pinahihintulutan na gamitin ng isang opisyal o empleyado. Ang halaga ng nasabing sasakyan ay hindi dapat lumampas sa Php 2,400,000.00;
 • Walang depreciation na papayagan para sa mga yate, helicopter, eroplano at/o aircraft, at mga sasakyang pang-lupa na lumalampas sa threshold na halaga, maliban na lang kung ang pangunahing linya ng negosyo ng taxpayer ay operasyon ng transportasyon o lease ng transportation equipment at ang mga biniling sasakyan ay ginagamit sa nasabing mga operasyon;
 • Lahat ng maintenance expenses sa account ng mga hindi-depreciable na Sasakyan para sa layunin ng pagbubuwis ay hindi pinapayagan sa kabuuan;
 • Ang input taxes sa pagbili ng mga hindi-depreciable na Sasakyan at lahat ng input taxes sa maintenance expenses na nagastos dito ay hindi rin pinapayagan para sa layunin ng pagbubuwis.

Sa ilalim ng RMC No. 2-2013:

 1. Ang anumang pagkalugi na malilikha bilang resulta ng pagbebenta ng hindi-depreciable na mga sasakyan ay HINDI rin papayagan bilang isang deduction mula sa gross income.
 2. Para sa layunin ng income tax, lahat ng expenses na may kaugnayan sa hindi-depreciable na mga sasakyan tulad ng ngunit hindi limitado sa mga pagkukumpuni at maintenance, langis at lubricants, gasolina, spare parts, gulong at accessories, premium na binayaran para sa insurance na sumasaklaw sa nasabing mga sasakyan at registration fees ay hindi papayagan bilang deduction sa kabuuan. Para sa layunin ng VAT, lahat ng input taxes na tumutugma sa mga gastos na hindi pinapayagan na nabanggit sa itaas para sa layunin ng income tax ay hindi rin pinapayagan.

8. Charitable and Other Contributions

Magandang magbigay pabalik sa lipunan at sumasang-ayon ang batas na ang mga ganitong gawaing pilantropiko ay dapat gantimpalaan.

Tandaan, sa ilalim ng pangkalahatang mga kinakailangan, tanging ang mga gastos na may kaugnayan sa negosyo lamang ang maaaring i-claim bilang isang valid na deduction ngunit ito ay isang eksepsyon. Ang mga charitable contributions ay valid na deductions sa gross income basta’t ito ay nasa ilalim ng limitasyon at sumunod sa lahat ng mga kinakailangan na nakasulat sa code.

Mga Kinakailangan para sa Deductibility

1. Ebidensya o patunay na isinumite sa BIR sa pamamagitan ng pagpapakita ng Certificate/s of Donation (COD) at pagtukoy doon sa mga sumusunod:

Also Read: Paano Kumuha ng Government Loan Para sa Small Businesses sa Pilipinas?

 • Aktwal na pagtanggap ng accredited non-stock, non-profit corporation/NGO ng donasyon o kontribusyon at ang petsa ng pagtanggap nito; at
 • Ang halaga ng charitable donation o kontribusyon, kung cash; kung ari-arian, maging real o personal, ang acquisition cost ng nasabing ari-arian.

2. Para sa donasyon na nagkakahalaga ng higit sa Php 50,000, kinakailangan ng abiso sa Revenue District Office at dapat ilakip ang Certificate of Donation.

Valuation – Ang halaga ng anumang charitable contribution ng ari-arian maliban sa pera ay batay sa acquisition cost ng nasabing ari-arian.

Donations with FULL deductibility

a. Mga donasyon sa Philippine Government o sa alinman sa mga ahensya o political subdivisions nito, kasama ang fully-owned government corporations na nagsasagawa ng priority activities;

b. Mga donasyon sa foreign institutions o international organizations na mayroong treaties o commitments ang Philippine Government o sakop ng special laws;

c. Mga donasyon sa accredited NGOs na sumusunod sa mga kondisyon na itinakda sa NIRC (National Internal Revenue Code):

1. Organisado at pinapatakbo eksklusibo para sa scientific, research, educational, character-building at youth and sports development, health, social welfare, cultural o charitable purposes, o kombinasyon nito, na walang bahagi ng net income na napupunta sa benepisyo ng anumang pribadong indibidwal;

 • Ang pagbabayad ng compensation, salaries, o honorarium sa mga trustees o organizers nito;
 • Ang pagbabayad ng sobra o hindi makatwirang compensation sa mga empleyado nito;
 • Ang pagbibigay ng welfare aid at financial assistance sa mga miyembro nito;
 • Donasyon sa anumang tao o entidad (maliban sa mga donasyon na ginawa sa iba pang mga entidad na may layunin/purposes na katulad ng sarili nito;
 • Ang pagbili ng mga kalakal o serbisyo sa halagang higit sa fair market value ng mga kalakal o halaga ng mga serbisyo mula sa isang entidad kung saan isa o higit pa sa mga trustees, officers o fiduciaries nito ang may interes; at
 • Kapag sa paglusaw at pagtugon sa lahat ng liabilities, ang natitirang assets ay ipinamahagi sa mga trustees, organizers, officers o miyembro nito

2. Na, hindi lalampas sa ika-15 araw ng ikatlong buwan pagkatapos ng pagsasara ng taxable year ng accredited nongovernment organizations kung saan natanggap ang mga kontribusyon, ay gumagamit nang direkta para sa aktibong pagsasagawa ng mga aktibidad na bumubuo sa layunin o function kung saan ito ay organisado at pinapatakbo, maliban kung ang extended period ay ipinagkaloob ng Secretary of Finance alinsunod sa mga patakaran at regulasyon na ipapalabas, sa rekomendasyon ng Commissioner;

3. Ang antas ng administrative expense nito ay, sa taunang batayan, ay susunod sa mga patakaran at regulasyon na ipaprescribe ng Secretary of Finance, sa rekomendasyon ng Commissioner, ngunit sa walang kaso ay lalampas sa tatlumpung porsyento (30%) ng kabuuang gastos; at

4. Ang assets nito, sa kaganapan ng paglusaw, ay ipamamahagi sa isa pang nonprofit domestic corporation na organisado para sa katulad na layunin o mga layunin, o sa estado para sa isang pampublikong layunin, o ipamamahagi ng isang korte sa isa pang organisasyon upang gamitin sa paraang sa paghuhusga ng nasabing korte ay pinakamahusay na magtataguyod ng pangkalahatang layunin kung saan ang dissolved organization ay organisado.

Sa ilalim ng mga tuntunin at kondisyon na maaaring itakda ng Secretary of Finance, ang terminong ‘utilization’ ay nangangahulugan ng:

 • Anumang halaga sa cash o in-kind (kasama ang administrative expenses) na binayaran o ginamit upang maisakatuparan ang isa o higit pang mga layunin kung saan ang accredited nongovernment organization ay nilikha o organisado;
 • Anumang halaga na binayaran upang makakuha ng asset na ginamit (o hawak para gamitin) nang direkta sa pagsasagawa ng isa o higit pang mga layunin kung saan ang accredited nongovernment organization ay nilikha o organisado.

Ang isang halaga na itinabi para sa isang tiyak na proyekto na nasa loob ng isa o higit pang mga layunin ng accredited nongovernment organization ay maaaring ituring bilang isang utilization, ngunit lamang kung sa oras na ang naturang halaga ay itinabi, ang accredited nongovernment organization ay napatunayan sa kasiyahan ng Commissioner na ang halaga ay babayaran para sa tiyak na proyekto sa loob ng isang panahon na itatakda sa mga patakaran at regulasyon na ipapalabas ng Secretary of Finance, sa rekomendasyon ng Commissioner, ngunit hindi lalampas sa limang (5) taon, at ang proyekto ay isa na mas mahusay na maisasakatuparan sa pamamagitan ng pagtatabi ng naturang halaga kaysa sa agarang pagbabayad ng pondo.

Donations with LIMITED deductibility

Kapag ang donee ay:

 • para sa paggamit ng Government of the Philippines o ng alinman sa mga ahensya o anumang political subdivision nito na eksklusibo para sa pampublikong layunin;
 • accredited domestic corporations o associations na organisado at pinapatakbo eksklusibo para sa religious, charitable, scientific, youth and sports development, cultural o educational purposes o para sa rehabilitation ng mga beterano;
 • sa mga social welfare institutions

Limits:

 • Para sa individual donor – hindi hihigit sa 10% ng kita ng donor na nagmula sa kalakalan, negosyo o propesyon na kinalkula bago ang donasyon; at
 • Para sa corporate donor – hindi hihigit sa 5% ng kita ng donor na nagmula sa kalakalan, negosyo o propesyon na kinalkula bago ang donasyon;

Para ang isang donasyon ay maging deductible, maging full o limited, at ma-exempt mula sa donor’s tax sa ilalim ng Section 101 ng NIRC, ang donee ay dapat accredited ng Philippine Council for NGO Certification Inc.

Exemption ng mga regalo mula sa donor’s tax.

Exemption ng Certain Gifts. — Ang mga sumusunod na regalo o donasyon ay exempted mula sa tax:

A. Sa Kaso ng mga Regalo na Ginawa ng isang Resident.

 1. Mga regalo na ginawa sa o para sa paggamit ng National Government o ng anumang entidad na nilikha ng alinman sa mga ahensya nito na hindi isinasagawa para sa tubo, o sa anumang political subdivision ng nasabing Government; at
 2. Mga regalo pabor sa isang educational at/o charitable, religious, cultural o social welfare corporation, institution, accredited nongovernment organization, trust o philanthropic organization o research institution o organization. Basta’t, hindi hihigit sa tatlumpung porsyento (30%) ng nasabing mga regalo ang gagamitin ng nasabing donee para sa administration purposes.

Para sa layunin ng exemption na ito, ang ‘non-profit educational and/or charitable corporation, institution, accredited nongovernment organization, trust o philanthropic organization and/or research institution or organization’ ay isang paaralan, kolehiyo o unibersidad at/o charitable corporation, accredited nongovernment organization, trust o philanthropic organization at/o research institution or organization, na itinatag bilang isang nonstock entity, hindi nagbabayad ng dividends, pinamumunuan ng mga trustees na hindi tumatanggap ng kompensasyon, at inilalaan ang lahat ng kanyang kita, maging mga bayarin ng estudyante o regalo, donasyon, subsidies o iba pang anyo ng pilantropiya, para sa pagtupad at promosyon ng mga layunin na nakalista sa kanyang Articles of Incorporation.

Para maging deductible ang mga kontribusyon at exempted mula sa donor’s tax, kailangan ang mga ito ay suportado ng COD/NOD. Gayundin, ang NOD ay dapat isumite sa BIR sa loob ng panahon na itinakda sa ilalim ng mga patakaran.

Maaaring ituring ang Campaign Contributions bilang isang deductible item lamang kung idineklara ito sa Statement of Expenditures na isinumite ng kandidato sa COMELEC.

Ang mga sumusunod ay mga institusyon na pinamamahalaan ng mga espesyal na batas na nagpapahintulot ng full deductions sa mga donasyon:

 • National Museum, Library, and Archives (P.D. 373)
 • Development Academy of the Philippines (P.D. 205)
 • Intramuros Administration (P.D. 1616)
 • The Cultural Center of the Philippines
 • International Rice Research Institute
 • Ministry of Youth & Sports Commission
 • Museum of Philippine Costumes
 • University of the Philippines at iba pang state colleges and universities
 • The Integrated Bar of the Philippines (P.D. 81)

Upang maging deductible ang mga kontribusyon sa mga nabanggit na institusyon at entities, kinakailangan na ang mga donasyon ay ayon sa mga pamantayan ng BIR at may kaukulang dokumentasyon na maaaring ituring bilang patunay ng donasyon. Importante rin na ang mga donasyon ay direktang nakakatulong sa mga layuning nakasaad sa kanilang mga charter o articles of incorporation, at ang mga pondo ay hindi ginagamit para sa mga layunin na hindi naka-align sa kanilang mga itinataguyod na mga adhikain.

9. Research and Development (R&D)

Ang mga gastusin para sa Research and Development (R&D) ay pinapayagan bilang isang deduction:

 • kung ito ay nagamit kaugnay sa kalakalan, negosyo, o propesyong ng taxpayer; at
 • kung hindi ito na-charge sa capital account.

Treatment ng R&D bilang Deferred Expense

Ayon sa pagpipilian ng taxpayer, ang R&D ay maaaring ipagpaliban at i-amortize sa loob ng panahon na hindi bababa sa 60 buwan kung:

 • Ito ay binayaran o nagamit kaugnay sa kalakalan, negosyo, o propesyon;
 • Hindi ito itinuring bilang isang expense; at
 • Ito ay chargeable sa capital account na hindi subject sa depreciation.

Limitasyon sa Deduction

Ang seksyong ito ay hindi nalalapat sa:

 • Anumang gastusin para sa pagkuha o pagpapabuti ng lupa, o para sa pagpapabuti ng ari-ariang gagamitin kaugnay sa research and development na may katangiang subject sa depreciation at depletion; at
 • Anumang gastusin na binayaran o nagamit para sa layunin ng pag-alam sa existence, location, extent, o quality ng anumang deposito ng ore o iba pang mineral, kasama ang langis o gas.

Mga Item na Hindi Deductible:

 • Personal, living o family expenses;
 • Pagbabayad para sa mga bagong gusali o para sa isang permanenteng pagpapabuti, o betterment na isinagawa upang itaas ang halaga ng anumang ari-arian o estate (hindi applicable sa intangible drilling at development costs na nagamit sa petroleum operations);
 • Mga gastos sa pagpapanumbalik ng ari-arian o sa pagpapabuti ng kapaguran nito kung saan ang allowance ay naibigay na o ibinigay na;
 • Premium na binayaran sa anumang life insurance policy na sumasaklaw sa buhay ng anumang opisyal o empleyado, o ng sinumang taong pinansyal na interesado sa anumang kalakalan o negosyong isinasagawa ng taxpayer, indibidwal o korporasyon, kung saan ang taxpayer ay direktang o hindi direktang beneficiary sa ilalim ng ganitong polisiya; at
 • Mga pagkalugi mula sa mga benta o palitan ng ari-arian sa pagitan ng mga related parties.

Ang mga nabanggit na item ay maaari ring ituring bilang fringe benefits o dividends depende sa recipient.

 • Fringe benefit kung ibinigay sa mga empleyado = subject sa withholding tax sa kompensasyon o Fringe benefit tax
 • Dividends kung ibinigay sa mga shareholder/owner.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.