Paano Mag-Negotiate nang May Kumpiyansa para sa Mas Mataas na Sahod?

Reading Time - 4 minutes
Paano Mag-Negotiate nang May Kumpiyansa para sa Mas Mataas na Sahod

Ang pag-negotiate ng mas mataas na salary ay maaaring nakakatakot, ngunit ito ay mahalagang skill para sa pag-advance ng iyong career at upang masiguro na ikaw ay bayad nang patas para sa iyong trabaho. Ang paglapit sa usapang ito nang may kumpiyansa, paghahanda, at propesyonalismo ay maaaring magdala ng malaking pagkakaiba.

Narito ang isang komprehensibong gabay kung paano mag-negotiate nang may kumpiyansa para sa mas mataas na salary:

1. Magpahayag ng Pasasalamat

Simulan sa pagpapakita ng pagpapahalaga sa job offer. Ito ay nagbibigay ng positibong tono at nagpapakita ng iyong kasiyahan sa oportunidad.

Halimbawa:

Also Read: Philippine Salary Grade 2024

“Dear [Hiring Manager Name], thank you for the exciting offer for the [Job Title] position! I’m thrilled about the chance to join [Company Name].”

Also Read: Paano Mag-Apply ng Student Loan sa Pilipinas?

2. Mag-focus sa Halaga

Ipahayag kung paano makikinabang ang kumpanya sa iyong skills, experience, at achievements. Gumamit ng data mula sa iyong research upang suportahan ang iyong kaso. I-highlight ang mga specific na accomplishments na nagpapakita ng iyong halaga.

Halimbawa:

“Based on my research and qualifications, I believe a salary of [desired salary range] aligns well with the market value for this role. My experience in [mention relevant achievement] demonstrates my ability to make a significant impact.”

3. Mag-negotiate nang may Kumpiyansa

Ang kumpiyansa ay susi sa salary negotiations. Gumamit ng assertive ngunit magalang na lengguwahe upang ipahayag ang iyong expectations. Mga parirala tulad ng “I was hoping to get closer to $XXX, given my experience in…” ay makakatulong upang ipahayag ang iyong posisyon.

Halimbawa:

Also Read: Paano Mag-Apply Para sa UPCAT?

“I was hoping to get closer to $XXX, given my experience in [specific area or achievement].”

4. Mag-isip ng Higit pa sa Salary

Isaalang-alang ang iba pang bahagi ng compensation package. Mga benepisyo tulad ng signing bonuses, dagdag na vacation days, at professional development opportunities ay maaaring maging mahalaga. Maging bukas sa pagtalakay sa mga opsyon na ito upang makabuo ng isang well-rounded na package.

Halimbawa:

“I’m open to discussing the full compensation package, including potential signing bonuses, additional vacation days, or professional development opportunities.”

Narito ang isang sample template na naglalaman ng lahat ng elementong ito:

Dear [Hiring Manager Name],

Thank you for the exciting offer for the [Job Title] position! I'm thrilled about the chance to join [Company Name].

Based on my research and qualifications, I believe a salary of [desired salary range] aligns well with the market value for this role. My experience in [mention relevant achievement] demonstrates my ability to make a significant impact.

I was hoping to get closer to $XXX, given my experience in [specific area or achievement]. I'm open to discussing the full compensation package, including potential signing bonuses, additional vacation days, or professional development opportunities.

Thank you again, and I look forward to your response.

Best regards,
[Your Name]

Key Tips para sa Successful Negotiation

  • Do Your Homework: Mag-research sa market rate para sa iyong position at industry. Mga website tulad ng Glassdoor, at Payscale, ay maaaring magbigay ng mahalagang insights.
  • Practice Makes Perfect: Mag-rehearse ng iyong negotiation conversation kasama ang isang kaibigan o mentor. Makakatulong ito upang maipahayag mo ang iyong mga punto nang malinaw at may kumpiyansa.
  • Stay Professional: Panatilihin ang isang respectful at professional na tono sa buong negotiation. Iwasan ang pagiging confrontational o aggressive.
  • Be Prepared for Counteroffers: Maging handa sa pagtanggap ng counteroffers at mag-desisyon nang maaga kung paano mo ito tatanggapin. Alamin ang iyong bottom line at maging handa na iwanan ang offer kung kinakailangan.

Ang pag-negotiate ng mas mataas na salary ay isang mahalagang hakbang sa iyong career progression. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pasasalamat, pag-focus sa iyong halaga, pag-negotiate nang may kumpiyansa, at pag-isip sa buong compensation package, maaari mong lapitan ang usapang ito nang may poise at makamit ang isang paborableng resulta.

Tandaan, ang pinakamasama nilang masasabi ay hindi, at ang pinakamaganda nilang masasabi ay oo sa iyong mga terms. Good luck!

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.