Paano Isulat ang Scope and Delimitation ng Isang Research Paper?

Reading Time - 12 minutes
Paano Isulat ang Scope and Delimitation ng isang Research Paper

Ang isang epektibong research paper o thesis ay may maayos na Scope and Delimitation. Ang bahaging ito ang nagtatakda ng saklaw at mga hangganan ng iyong pag-aaral.

Kung hindi ka pa sigurado kung paano isusulat ang Scope and Delimitation ng iyong research, huwag mag-alala dahil gagabayan ka namin sa buong proseso ng pagsulat sa pamamagitan ng artikulong ito.

Ano ang Scope and Delimitation ng Research Paper?

Ang seksyon ng Scope and Delimitation ay naglalahad ng mga konsepto at variables na sakop ng iyong pag-aaral. Ipinapaliwanag nito sa mga mambabasa kung ano ang mga kasama at hindi kasama sa iyong analisis.

Dalawang Mahalagang Bahagi:

 1. Scope – Ito ang mga konsepto at variables na iyong sinuri sa iyong research.
 2. Delimitation – Ito ang mga “hangganan” ng saklaw ng iyong pag-aaral. Itinatakda nito ang mga bagay na kasama sa iyong analisis mula sa mga hindi kasama.

Halimbawa, ang iyong scope ay maaaring ang epektibidad ng mga dahon ng halaman sa pagbaba ng blood sugar levels. Maaari mong “delimit” ang iyong pag-aaral sa epekto ng dahon ng gabi sa blood glucose ng Swiss mice lamang.

Saan Ilalagay ang Scope and Delimitation?

Karaniwan itong matatagpuan sa Chapter 1, pagkatapos ng Background of the Study.

Bakit Kailangan Isulat ang Scope and Delimitation ng Research Paper?

Maraming maaaring matuklasan sa isang research paper o thesis. Subalit, limitado ang iyong mga resources at oras na nakalaan dito. Dahil dito, kailangan mong paikliin ang iyong pag-aaral sa pamamagitan ng Scope and Delimitation.

Halimbawa, kung ikaw ay nag-aaral ng ugnayan sa pagitan ng dami ng organic fertilizer at paglago ng halaman, imposible ang pagsasagawa ng eksperimento sa iba’t ibang uri ng halaman dahil sa ilang mga limitasyon. Kaya, napagdesisyunan mong gamitin ang isang uri ng halaman lamang.

Mahalagang ipaalam sa iyong mga mambabasa ang desisyong ito. Kaya, kailangan mong ilahad ito sa iyong Scope and Delimitation. Nagbibigay din ito ng “disclaimer” na ang iyong mga resulta ay hindi naaangkop sa buong kaharian ng mga halaman.

Ano ang Pagkakaiba ng Delimitation at Limitation?

Madalas na ginagamit ng palitan ang mga terminong “Delimitation” at “Limitation”. Subalit, magkaiba ang mga ito.

Ang Delimitation ay tumutukoy sa mga salik na iyong itinakda upang limitahan ang iyong analisis. Ito ay naglilinaw kung ano ang kasama at hindi kasama sa iyong pag-aaral. Tandaan, ang mga delimitations ay nasa ilalim ng iyong kontrol.

Samantala, ang Limitations ay mga salik na wala sa iyong kontrol na maaaring makaapekto sa mga resulta ng iyong pag-aaral. Maaari mong isipin ang limitations bilang mga “kahinaan” ng iyong pag-aaral.

Bumalik tayo sa ating naunang halimbawa. Dahil sa ilang mga constraints, napagdesisyunan mong suriin lamang ang isang uri ng halaman: dandelions. Ito ay isang halimbawa ng delimitation dahil nililimitahan nito ang iyong analisis sa dandelions lamang at hindi sa ibang uri ng halaman. Tandaan na ang bilang ng mga uri ng halaman na ginamit ay nasa iyong kontrol.

Samantala, hindi maaaring sabihin ng iyong pag-aaral na ang mas mataas na dami ng organic fertilizer ang tanging dahilan ng paglago ng halaman. Dahil ang pokus ng iyong pag-aaral ay sa ugnayan lamang, at ito ay nasa labas na ng iyong kontrol, kaya ito ay isang limitation.

Paano Sumulat ng Scope and Delimitation?

Para maisulat ang seksyon ng Scope and Delimitation ng iyong research, sundin ang mga sumusunod na hakbang:

1. Suriin ang Mga Layunin ng Iyong Pag-aaral at Problem Statement

Ang saklaw ng iyong pag-aaral ay nakadepende sa mga layunin nito. Kaya naman, mahalagang malaman mo muna kung ano ang iyong pinag-aaralan at ang mga problemang nais mong sagutin. Kapag naintindihan mo na ang mga ito, maaari ka nang magsimulang magsulat ng Scope and Delimitation ng iyong pag-aaral.

Also Read: Paano Makapasa sa Bar Exam sa Pilipinas?

2. Ilahad ang Mahahalagang Impormasyon para Ipaliwanag ang Saklaw at Hangganan ng Iyong Pag-aaral

a. Pangunahing Layunin ng Pananaliksik

Ito ay tumutukoy sa konseptong iyong pinagtutuunan ng pansin sa iyong pananaliksik. Halimbawa ng mga ito ay ang mga sumusunod:

 • antas ng kamalayan o kasiyahan ng isang partikular na grupo ng mga tao
 • ugnayan sa pagitan ng dalawang variables
 • bisa ng isang bagong produkto
 • paghahambing sa pagitan ng dalawang pamamaraan
 • mga naranasang buhay ng ilang indibidwal

Makakatulong ang pagkonsulta sa seksyon ng Objectives o Statement of the Problem ng iyong pag-aaral para matukoy ang pangunahing layunin ng iyong pananaliksik.

b. Independent at Dependent Variables na Kasama

Ang independent variable ay ang variable na iyong minamanipula, samantalang ang dependent variable ay ang variable na ang resulta ay nakadepende sa independent variable. Dapat malinaw at tiyak ang pagkakalahad ng mga variables na ito.

Halimbawa, kung pinag-aaralan mo ang relasyon sa pagitan ng paggamit ng social media at mga kasanayan sa wika ng mga estudyante, ito ang mga posibleng variables para sa pag-aaral:

 • Independent Variable: Bilang ng oras kada araw na ginugugol sa paggamit ng Facebook
 • Dependent Variable: Mga marka ng mga estudyante ng Grade 10 sa Quarterly Examination sa English.

c. Paksa ng Pag-aaral

Ito ay tumutukoy sa mga respondent o kalahok ng iyong pag-aaral.

Sa ating naunang halimbawa, ang mga kalahok sa pananaliksik ay mga estudyante ng Grade 10. Subalit, maraming Grade 10 students sa Pilipinas, kaya kailangan nating pumili mula sa isang tiyak na paaralan lamang—halimbawa, mga estudyante ng Grade 10 mula sa isang national high school sa Manila.

d. Timeframe at Lokasyon ng Pag-aaral

Tukuyin ang buwan, quarter, o taon bilang tagal ng iyong pag-aaral. Indikahin din kung saan mo kukunin ang mga kinakailangang datos para sa iyong pananaliksik.

e. Maikling Deskripsyon ng Research Design at Methodology ng Pag-aaral

Maaari mo ring isama kung ang iyong pananaliksik ay quantitative o qualitative, ang pamamaraang ginamit sa sampling (cluster, stratified, purposive), at kung paano isinagawa ang eksperimento.

3. Itala Kung Aling Mga Variables o Salik ang Hindi Sakop ng Iyong Pananaliksik

Bagama’t itinakda mo na ang saklaw at hangganan ng iyong pag-aaral sa Hakbang 2, maaari mo ring tahasang banggitin ang mga bagay na hindi mo isinama sa iyong pananaliksik.

Sa ating naunang halimbawa, maaari mong sabihin na hindi kasama sa iyong pagsusuri ang bokabularyo at oral na aspeto ng kasanayan sa English proficiency.

Mga Halimbawa ng Scope and Delimitation sa Isang Research Paper

1. Mga Halimbawa para sa Quantitative Research

a. Halimbawa 1

Research Title

A Study on the Relationship of the Extent of Facebook Usage on the English Proficiency Level of Grade 10 Students of Matagumpay High School

Scope and Delimitation

Main Objective

This study assessed the correlation between the duration of Facebook usage by the respondents and their level of English proficiency.

Variables Used

The researchers utilized the number of hours per day spent on Facebook and the activities typically engaged in on the platform to gauge the extent of Facebook usage among the respondents. The measure of the respondents’ English proficiency was confined to their scores on quarterly English exams.

Also Read: Paano Sumulat ng Case Study Recommendation?

Subject of the Study

The study’s participants were a sample of fifty (50) Grade 10 students from Matagumpay High School.

Timeframe and Location

The research was carried out during the second semester of the 2018 – 2019 school year at Matagumpay High School, located in Metro Manila.

Methodology

Stratified random sampling was employed to select the respondents, ensuring that ten students from each of the five Grade 10 classes at the school were included. The researchers distributed a 20-item questionnaire to evaluate the selected respondents’ Facebook usage. Data on the respondents’ quarterly English exam scores were obtained from their English teachers. All collected data were treated with the highest level of confidentiality. Spearman’s Rank Order Correlation was used to quantitatively analyze the correlation between the variables.

Exclusions

The study did not evaluate other aspects of the respondents’ English proficiency, such as vocabulary and oral skills.

b. Halimbawa 2

Research Title

Level of Satisfaction of Grade 11 Students on the Implementation of the Online Learning Setup of Matagumpay High School for SY 2020 – 2021

Scope and Delimitation

This study aims to determine the satisfaction levels of students with the implementation of online learning setups during the peak of the COVID-19 pandemic.

The assessment of students’ satisfaction was based on the pedagogy of teachers, school policies, and the learning materials utilized in the online learning setup. Sixty (60) Grade 11 students from Matagumpay High School, who were randomly selected, participated as respondents. The research was carried out from October 2020 to February 2021.

To reach the respondents, online platforms such as email and social media applications were utilized. The researchers administered a 15-item online questionnaire to gauge the students’ satisfaction levels. Each response was evaluated using a Likert Scale to provide a descriptive interpretation of their answers. A weighted mean was employed to calculate the overall satisfaction of the respondents.

This study did not examine other factors related to the online learning setup, such as the specific learning platforms used, the schedule of synchronous classes, and the channels used for information dissemination.

2. Mga Halimbawa ng Scope and Delimitation para sa Qualitative Research

a. Halimbawa 1

Research Title

Lived Experiences of Public Utility Vehicle (PUV) Drivers of Antipolo City Amidst the Continuous June 2022 Oil Price Hikes

Scope and Delimitation

This research focused on presenting and discussing the lived experiences of public utility vehicle (PUV) drivers during the continuous oil price hike in June 2022.

Also Read: Ang Impact at Power ng LMS Portals sa Edukasyon

The participants included five (5) jeepney drivers from Antipolo City who agreed to be interviewed. The researchers evaluated their experiences based on the following criteria: (1) daily net income; (2) duration and extent of working hours; (3) considerations for alternative employment opportunities; and (4) mental and emotional well-being. The respondents were interviewed daily at their respective stations from June 6 to June 10, 2022.

In-depth one-on-one interviews were conducted for data collection. Subsequently, the respondents’ first-hand experiences were documented and enriched with insights from the researchers.

The researchers decided to exclude certain factors when evaluating the respondents’ experiences, such as physical and health conditions and current family relationship status.

b. Halimbawa 2

Research Title

A Study on the Perception of the Residents of Mayamot, Antipolo City on the Political and Socioeconomic Conditions During the Post-EDSA Period (1986 – 1996)

Scope and Delimitation

This research aims to explore and discuss the perceptions of Filipinos on the political and socioeconomic conditions during the post-EDSA period, particularly from 1986 to 1996.

Ten (10) residents from Mayamot, Antipolo City, who are part of Generation X (currently aged 40 – 62), were purposefully chosen as respondents for the study. The research involved asking them about their perceptions of the following aspects during the specified period: (1) the performance of the national and local government; (2) bureaucracy and government services; (3) their personal economic and financial status; and (4) the purchasing power of their wages.

Face-to-face interviews were conducted at the residences of the respondents in the second semester of the Academic Year 2018 – 2019. The responses were documented and compared with existing literature on the post-EDSA period.

The research did not include an analysis of the following factors: political conflicts and upheavals, the status of the legislative and judicial branches, and other macroeconomic indicators.

Mga Tips at Babala

1. Gamitin ang “5Ws and 1H” bilang gabay sa pag-unawa sa saklaw ng iyong pag-aaral

 • Bakit mo isinulat ang iyong pag-aaral?
 • Anong mga variables ang kasama?
 • Sino ang subject ng iyong pag-aaral?
 • Saan mo isinagawa ang pag-aaral?
 • Kailan nagsimula at natapos ang iyong pag-aaral?
 • Paano mo isinagawa ang pag-aaral?

2. Gamitin ang mga key phrases sa pagsulat ng scope ng iyong research

 • “This study aims to …”
 • “This study primarily focuses on …”
 • “This study deals with …”
 • “This study will cover …”
 • “This study will be confined…”

3. Gamitin ang mga key phrases sa pagsulat ng mga salik na hindi sakop ng delimitations ng iyong research

 • “The researcher(s) decided to exclude …”
 • “This study did not cover…”
 • “This study excluded …”
 • “These variables/factors were excluded from the study…”

4. Huwag kalimutang humingi ng tulong

Ang iyong research adviser ay makakatulong sa iyo sa pagpili ng mga tiyak na konsepto at variables na angkop sa iyong pag-aaral. Siguraduhing kumonsulta sa kanya nang regular.

5. Gawing maikli lamang

Hindi kailangang maging mabulaklak ang seksyong ito. Sapat na kung nasasakop mo ang “5Ws and 1Hs”.

Mga Madalas Itanong

1. Ano ang Scope and Delimitation sa Tagalog?

Sa isang Filipino research (pananaliksik), ang Scope and Delimitation ay tinatawag na “Saklaw at Delimitasyon”.

Narito ang isang halimbawa ng Saklaw at Delimitasyon sa Filipino:

Pamagat ng Pananaliksik:

Epekto Ng Paggamit Ng Mga Digital Learning Tools Sa Pag-Aaral Ng Mga Mag-Aaral Ng Mataas Na Paaralan Ng Matagumpay Sa General Mathematics

Sakop at Delimitasyon ng Pag-aaral:

Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pag-aaral ng epekto ng paggamit ng mga digital learning aids sa pag-aaral ng mga estudyante.

Ang mga digital learning tools na isinama sa pag-aaral na ito ay ang Google Classroom, Edmodo, Kahoot, at ilang piling video mula sa YouTube. Ang epekto ng mga nabanggit na digital learning tools sa pag-aaral ng mga estudyante ay sinusukat sa pamamagitan ng (1) kanilang mga pananaw sa mga benepisyo ng mga tools na ito sa kanilang pag-aaral ng General Mathematics at (2) kanilang average na grado sa nasabing asignatura.

Dalawampu’t-limang (25) estudyante mula sa Senior High School ng Mataas na Paaralan ng Matagumpay ang napili bilang mga respondente para sa pananaliksik na ito. Sila ay na-interview at binigyan ng mga questionnaire noong Enero 2022 sa kanilang paaralan. Ang mga resulta ng pananaliksik ay sinuri gamit ang mga instrumentong estadistikal na weighted mean at Analysis of Variance (ANOVA).

Hindi kasama sa saklaw ng pananaliksik na ito ang iba pang mga aspeto ng epekto ng online learning aids sa pag-aaral tulad ng antas ng pag-unawa sa mga aralin at ang kakayahang iugnay ang mga ito sa pang-araw-araw na buhay.

2. Ilang talata dapat ang binubuo ng Scope and Delimitation?

Sapat na ang tatlo o higit pang mga talata para sa Saklaw at Delimitasyon ng iyong pag-aaral. Narito ang aming mungkahi kung ano ang dapat isulat sa bawat talata:

 • Talata 1: Panimula (ilahad ang layunin ng pananaliksik)
 • Talata 2: Saklaw at hangganan ng pananaliksik (maaaring hatiin ang seksyong ito sa 2-3 talata)
 • Talata 3: Mga salik na hindi kasama sa pag-aaral

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.