Tips sa Paghahanda sa Job Interview

Reading Time - 9 minutes

Ang paghahanda para sa isang job interview ay isang mahalagang yugto sa pagkuha ng isang trabaho. Sa pamamagitan ng wastong paghahanda, magkakaroon ka ng kumpiyansa at magiging handa para sa mga tanong at hamon na maaring ibato sayo ng mga employer. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga mahahalagang tips at kagamitan na dapat mong malaman at gamitin para sa isang matagumpay na job interview.

1. Paghahanda sa Job Interview: Isang Maikling Pagsisimula

Sa bawat job interview, ang iyong paghahanda ay magsisimula sa maayos na pagsisimula. Dapat mong malaman ang petsa, oras, at lokasyon ng iyong interview. Siguraduhin na may sapat kang oras para makarating at mag-ayos bago mag-umpisa ang interview. Ang pagiging maaga ay nagpapakita ng iyong dedikasyon at pagpapahalaga sa oras ng iba.

2. Pag-aaral at Pagsasaliksik Tungkol sa Kompanya

Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng paghahanda sa job interview ay ang pag-aaral at pagsasaliksik tungkol sa kompanya. Alamin ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa kanila, tulad ng kanilang mga produkto, serbisyo, at mga proyekto. Basahin ang kanilang website, tignan ang kanilang social media profiles, at suriin ang mga artikulo o balita tungkol sa kanila. Sa pamamagitan nito, maiintindihan mo ang kanilang kultura at magigingmahusay ang iyong sagot sa mga tanong tungkol sa kompanya.

3. Pagpaplano at Paghahanda sa mga Karaniwang Tanong

Sa paghahanda para sa job interview, mahalagang malaman mo ang mga karaniwang tanong na maaaring itanong ng mga employer. Maaari itong mga tanong tungkol sa iyong mga karanasan, mga kakayahan, o mga hamong hinaharap mo sa trabaho. Magplano at mag-isip ng mga sagot na magpapakita ng iyong kakayahan at kahusayan. Isulat at praktisin ang mga ito upang masanay at maging kumpiyansa sa pagbibigay ng mga tugon.

4. Pagbuo ng Iyong Personal na Pitch

Ang personal na pitch ay isang maikling talumpati na naglalayong ipakita ang iyong mga kakayahan, karanasan, at kung bakit ikaw ang nararapat na makuha ang posisyong inaaplayan mo. Isipin ang mga mahahalagang punto na nais mong ipahayag at gawing komprehensibo ang iyong pitch. Ito ay magbibigay ng malinaw na impresyon sa mga employer at magpapatunay na ikaw ay isang mahusay na kandidato para sa trabaho.

5. Mga Kagamitan sa Paghahanda sa Job Interview

Sa paghahanda para sa job interview, mahalagang magdala ng mga kagamitan na makakatulong sa iyo. Ilan sa mga mahahalagang kagamitan na dapat mong dalhin ay ang sumusunod:

 • Multiple na kopya ng iyong resume – Magdala ng sapat na kopya ng iyong resume para sa mga employer at upang maiwasan ang anumang teknikal na problema.
 • Listahan ng mga reference – Ilagay sa isang papel ang mga pangalan at impormasyon ng mga reference na maaaring hingin ng mga employer.
 • Listahan ng mga katanungan – Magdala ng isang listahan ng mga katanungan na nais mong itanong sa mga employer tungkol sa trabaho o sa kompanya.
 • Isang notepad at panulat – Maaaring ito ay magamit mo upang maglista ng mga impormasyon o isulat ang mga natutunan mo sa panahon ng interview.

6. Mahalagang mga Tip sa Pagpapakilos at Hitsura

Sa isang job interview, ang iyong hitsura at pagpapakilos ay nagpapakita ng iyong propesyonalismo at dedikasyon. Narito ang ilang mahahalagang tip:

 • Panatilihing propesyonal ang hitsura – Magsuot ng damit na angkop sa kumpanya at posisyon na inaaplayan mo. Maging malinis at maayos ang iyong panlabas na anyo.
 • Magpakita ng kumpiyansa – Lumakad nang diretso, ngunit hindi masyadong mataray. Magpakita ng kumpiyansa sa pamamagitan ng magandang postura at pagngiti.
 • Magpahayag ng interes at pagkammotibado – Ipakita ang iyong interes at pagkamotibasyon sa pamamagitan ng aktibong pakikinig, pagtango, at pagpapahayag ng positibong saloobin.

7. Paano Paghandaan ang mga Technical na Bahagi ng Interview

Sa ilang trabaho, maaaring may mga bahagi ng interview na nauugnay sa mga teknikal na kakayahan o kasanayan. Upang maipaghandaan ito, sundin ang mga sumusunod na tip:

 • Suriin ang mga technical na konsepto – Alamin ang mga pangunahing konsepto o kasanayang kinakailangan para sa posisyon na inaaplayan mo. Mag-aral at siguraduhing naintindihan mo ang mga ito.
 • Magpraktis ng mga teknikal na tanong – Hanapin ang mga halimbawa ng mga teknikal na tanong na madalas na itinatanong sa trabaho na iyong inaaplayan. Sagutin ang mga ito nang maayos at magpapraktis ng mga kasanayan na kinakailangan.
 • Gawing praktikal ang iyong mga sagot – Sa mga teknikal na bahagi ng interview, ipakita ang iyong kakayahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng konkretong halimbawa at pagpapakita ng kasanayang natutuhan mo sa mga naunang trabaho o proyekto.

8. Mga Dapat Tandaan sa Interview

Sa araw ng interview, tandaan ang mga sumusunod:

 • Magpakatatag sa harap ng kaba – Normal na magkaroon ng kaba bago ang isang interview. Tandaan na ang kaba ay isang normal na reaksyon, ngunit huwag hayaang mangibabaw ito sa iyo. Magpakatatag at magtiwala sa iyong kakayahan.
 • Makinig nang mabuti – Maging aktibo sa pakikinig at pakinggan ang mga tanong ng mga employer. Siguraduhing nauunawaan mo ang mga ito at makapagbigay ng mga tugon na may kaugnayan sa mga itinatanong.
 • Magpahayag ng pasasalamat – Pagkatapos ng interview, magpasalamat sa mga employer sa kanilang oras at pagkakataon na ma-interview. Ipahayag din ang iyong interes sa posisyong inaaplayan mo.

9. Pagtatapos ng Interview at Pagsunod sa mga Susunod na Hakbang

Sa pagtatapos ng interview, tanungin ang mga employer tungkol sa mga susunod na hakbang sa proseso ng aplikasyon. Maaari kang magtanong tungkol sa mga sumusunod:

 • Ang susunod na yugto ng proseso ng aplikasyon – Itanong kung ano ang mga sumusunod na hakbang o kailan mo aasahan ang isang feedback mula sa kanila.
 • Mga karagdagang dokumento na kailangang isumite – Kung mayroong mga karagdagang dokumento na kailangan isumite, siguraduhin na alam mo ang mga ito atmaipasa sa tamang oras.

10. Mga Karagdagang Payo para sa Matagumpay na Job Interview

Narito ang ilang karagdagang payo para sa isang matagumpay na job interview:

 • Practice, practice, practice! – Magpraktis ng mga sagot sa mga karaniwang tanong at gawing natural ang iyong pagsasalita.
 • Maghanap ng mga mock interview – Humingi ng tulong sa mga kaibigan o kasamahan upang magkaroon ng mock interview. Ito ay magbibigay sa iyo ng praktikang karanasan at tutulong sa iyo na maging mas kumportable sa aktwal na interview.
 • Maging positibo – Ipakita ang iyong positibong saloobin at pananaw sa pamamagitan ng iyong wika, tono ng boses, at pagsasalita. Iwasan ang pagbibigay ng negatibong komento tungkol sa iyong mga nakaraang trabaho o karanasan.
 • Ipakita ang iyong totoong sarili – Huwag magkunwari o magpanggap. Ipakita ang tunay na pagkatao mo at maging sincere sa mga sagot mo.

11. Mga Pangkaraniwang Tanong sa Job Interview

Narito ang ilang halimbawa ng mga pangkaraniwang tanong na maaaring itanong sa isang job interview:

 1. “Maaring ibahagi mo ang iyong sarili at ang iyong karanasan?”
 2. “Ano ang iyong mga pinakamahahalagang kakayahan na maaaring makatulong sa iyong maging epektibong empleyado?”
 3. “Paano mo pinapalakas ang iyong mga kahinaan?”
 4. “Paano mo hinaharap ang mga hamon sa trabaho?”
 5. “Ano ang iyong pangarap na trabaho o career path?”

12. Ang Kahalagahan ng Follow-Up at Pasasalamat

Pagkatapos ng interview, mahalaga na magpadala ng follow-up na mensahe o pasasalamat sa mga employer. Ito ay nagpapakita ng iyong interes at pagpapahalaga sa posisyon na inaaplayan mo. Magpakumbaba at ipahayag ang iyong pasasalamat sa pagkakataon na ma-interview. Maaari kang mag-email o magpadala ng sulat ng pasasalamat.

13. Mga Karagdagang Impormasyon Tungkol sa Job Interview

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa paghahanda sa job interview, maaari kang maghanap ng mga online resources, basahin ang mga libro o artikulo, o kumuha ng mga kurso tungkol sa paghahanda para sa job interview. Ang malawak na kaalaman at paghahanda ay makatutulong sa iyo na maging handa at matagumpay sa iyong job interview.

14. Pangwakas na Pagsasaayos

Sa pangwakas, ang paghahanda para sa isang job interview ay isang mahalagang bahagi ng iyong paghahanap ng trabaho. Sa pamamagitan ng wastong paghahanda,magkakaroon ka ng kumpiyansa at handa kang harapin ang mga hamon at tanong ng mga employer. Alamin ang tungkol sa kompanya, praktisin ang mga sagot sa mga karaniwang tanong, at magdala ng mga kagamitan na makakatulong sa iyo. Ipakita ang propesyonalismo, kumpiyansa, at interes sa pamamagitan ng hitsura at pagpapakilos mo.

Sa paghahanda sa mga teknikal na bahagi ng interview, suriin ang mga konsepto at magpraktis ng mga sagot sa mga teknikal na tanong. Huwag kalimutan ang mga pangkaraniwang tanong na maaaring itanong at ang kahalagahan ng follow-up at pasasalamat.

Sa huli, mahalaga ang patuloy na pag-aaral at paghahanda para sa mga job interview. Magpatuloy sa paghahanap ng impormasyon at pagpapahusay ng iyong mga kasanayan upang magkaroon ng mas malalim na kaalaman at mas mataas na antas ng kumpiyansa.

Hindi mo kailangang matakot sa job interview kung ikaw ay maayos na handang maayos na paghahandaan ito. Ito ang susi sa tagumpay sa pagkuha ng iyong mithiin na trabaho. Kaya’t maging handa, magtiwala sa sarili, at higit sa lahat, maging totoo sa iyong sarili. Malapit na ang iyong tagumpay!


FAQs

 1. Ano ang dapat kong isuot sa job interview? Sa isang job interview, magdala ng propesyonal na pananamit. Isuot ang business attire o angkop na damit na nagpapakita ng propesyonalismong may kaugnayan sa kumpanya at posisyon na inaaplayan mo.
 2. Paano ko maipapakita ang aking kumpiyansa sa isang job interview? Upang maipakita ang kumpiyansa sa isang job interview, magpraktis ng mga sagot sa mga tanong, maging maalam sa kompanya, at maghanda ng maayos. Lumakad nang diretso, magsalita nang malinaw, at magpahayag ng interes at positibong saloobin.
 3. Ano ang mga dapat kong gawin pagkatapos ng job interview? Pagkatapos ng job interview, magpadala ng follow-up na mensahe o sulat ng pasasalamat sa mga employer. Ito ay nagpapakita ng iyong pagpapahalaga at interes sa posisyon na inaaplayan mo. Maaari mong ipahayag ang pasasalamat sa pagkakataon na ma-interview at ipahayag ang interes mo sa posisyon.
 4. Gaano kahalaga ang pag-aaral tungkol sa kompanya? Ang pag-aaral tungkol sa kompanya ay napakahalaga sa paghahanda para sa job interview. Ito ay nagpapakita ng iyong interes, paghahanda, at dedikasyon sa posisyon at kompanya. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga produkto, serbisyo, at kultura ng kompanya ay magbibigay sa iyo ng malaking kumpiyansa at magpapahayag ng iyong determinasyon na maging bahagi ng kanilang organisasyon.
 5. Ano ang dapat kong dalhin sa job interview? Sa job interview, dapat mong dalhin ang ilang kopya ng iyong resume, listahan ng mga reference, listahan ng mga katanungan, at isang notepad at panulat. Siguraduhin na mayroon kang sapat na mga kopya ng iyong resume para sa mga employer at maghanda ng mga tanong na nais mong itanong sa kanila.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.